Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ERNST BORCK : Elevminder" af Georg Bruun. 1926

Johan Ernst Marius Borck (1833-1900) kom til verden i Rendsburg som søn af en kommandersergent. Allerede som 16-årig indtrådte han i hæren, hvor han avancerede og sluttede som oversergent. I 1864 deltog han i forsvaret af Dybbøl og Als. Han forlod hæren i 1871 for at overtage en stilling som politibetjent i Odense. 4 år senere blev han udnævnt til overpolitibetjent i Kolding. Fra 1876 var han tiillige vikar som gymnastiklærer ved skoler i Kolding.

Georg Marius Bruun (1861-1945) kom til verden i Præstø som søn af en amtsvejinspektør. Han blev student som 17-årig og tog skoleembedseksamen i 1885. Herefter var han knyttet til Borgerdydskolen, men i 1889 blev ansat som førstelærer ved Kolding Latin- og Realskole (senere Kolding Gymnasium). Her virkede han indtil 1929 - de sidste 28 år som rektor. Han er kendt som forfatter til kritiske artikler om skoleforhold og flere bøger om lokale forhold i Kolding.

I 1926 fik Georg Bruun udgivet sin samling af elevminder om Ernst Borck. Han indleder bogen med:

»Elevminder« er skrevet paa Grundlag af en Række, til Dels meget lange Meddelelser af Ernst Borcks tidligere Elever i »Kolding Latin- og Realskole«. Jeg har kaldt Bogen »Elevminder« for at tilkendegive, al Bogens Indhold hovedsageligt skyldes tidligere Elever, medens min egen Opgave — i Henhold til Anmodninger baade af Elever og andre — har bestaaet i at ordne Stoffet. Kun har jeg nogle Steder suppleret Elevernes Materiale med egne Erindringer. Gennem »Elevminder« vurderes Borcks Person og Gerning kun, for saa vidt som de karakteriseres af Beretningerne, og Vurderingen er Elevernes.

For Indholdets Vedkommende er Bogen allsaa væsentligt skrevet af Elever. Den er ogsaa særligt skrevet for Elever, der bedst vil genkende Borck gennem det Materiale, de selv har samlet. Dette udelukker ikke, at mange, der ikke har været Borcks Elever, men har kendt ham uden for Skolen, vil have nogen Glæde af al opfriske Mindet om ham. Derimod er det tvivlsomt, om Emnet vil kunne afvinde andre synderlig Interesse, da de mangler Billedet af hans levende Skikkelse, der for os, der har kendt ham, udgør en kostelig Ramme om selv de banaleste Ting.

En Vanskelighed har Gengivelsen af Borcks Sprog frembudt. Accenten, der gav hans Ord deres uimodstaaeligt morsomme Præg, er del umuligt at gengive paa Tryk. Hans Udtale kan kun delvis karakteriseres ved Stavningen, og denne er i de foreliggende Referater meget uensartet, idet jeg har nøjedes med enkelte Rettelser. Beretningernes Ord og Fremstilling er oftest uændret, kun undertiden forkortet.

Med Forfatterens Tilladelse er Hannibal Marcus’ Jubilæumsvise fra 1900 trykt som Tillæg.

 

            Kolding, Oktober 1926.

 

                                                                                                              GEORG BRUUN.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link