Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

Marts 2023:

"Skoleforhold paa AMAGER indtil 1814" af Henrik Pedersen, 1916

"De gamle Byhorn i SKOVLUNDE" af P. C. Tüchsen, 1916

"Bomærker og Gaardnumre i HOLLÆNDERBYEN paa AMAGER" af Chr. Nicolaisen, 1916

"Af KILDEBRØNDE SOGN's Kirkebøger fra 1813-1907" af L. J. Dyre, 1916

"KIRURGISK AKADEMIS HISTORIE 1785-1841" af Gordon Norrie, 1923

"Lidt om ROSKILDE SNEDKERLAV" af Laurits Pedersen, 1916

"Klinegilderne i vor Hjegn i gamle Dage" af Marie Christophersen, 1916

"Stænderdeputeret, Sognefoged CHRISTIAN PETERSEN (1795-1863), Karlslunde" af P. A. Pedersen, 1916

"Det ældste Skolevæsen i RYE-SONNERUP PASTORAT" af Karl Nielsen, 1916

"Degnene i KARLSLUNDE og deres Bolig" af V. Mortensen, 1915

"ROSKILDE DOMKAPITEL i Middelalderen" af Thomas B. Bang, 1915

"CHRISTEN CHRISTENSEN (Bommerhede)" af P. C. Tüchsen, 1915

"Kartegilder i HØJELSE og Omegn ved forrige Aarhundredes Begyndelse" ved Marie Christophersen, 1915

"Roskildelægen HENRIK PREUSSMANN's Domfældelse 1653" af K. Carøe, 1915

"Kong Christian den Tredies Begravelse den 13. Februar 1559 i St. Knuds Kirke i Odense og den 28. Juni 1578 i Roskilde Domkirke" af H. R. Hiort-Lorenzen, 1915

"STADSINGENIØREMBEDET i ODENSE 1868-1918 : Den tekniske Administrations Udvikling i 50 Aar" af H. V. Rygner, 1918

"DEN DANSKE SKUESPLADS 1722-1922" ved Edvard Agerholm og Valdemar Berggreen, 1922

"Livsminder" af HENRIK SCHARLING, 1919

"SORØ AKADEMIS LÆGER" af Gordon Norrie, 1940

"JAKOB PETER MYNSTER paa Halvhundredeaarsdagen for hans Død" af H. Schwanenflügel, 1904

"Den danske LÆGESTAND - Kandidaterne 1891-1896 - Tillæg til  6te Udgave" ved Kristian Carøe og Gordon Norrie, 1897

J. P. Mynsters Visitatsdagbøger 1835-1853" ved Bjørn Kornerup, 1937

"Hjemme og ude : Livserindringer" af GORDON NORRIE, 1931

"Svundne Dage" af C. H. RØRDAM, 1916-17

"KØBENHAVN's GARNISONSSYGEHUS 1818-1918" af Gordon Norrie, 1918

"HERMAN RAFFEL 1869-1919 : Udarbejdet i Anledning af Halvtreds Aars Jubilæet" ved Th. Hauch-Fausbøll, 1919

"ODENSE AMTS SOGNERAADSFORENING gennem 25 Aar 1894 - 25. September - 1919" ved Carlsen-Skiødt, 1919

"CARL BAGGER : Bidrag til en Bibliografi med en biografisk Indledning" af Georg Nygaard, 1918

"EMIL AARESTRUP : Bidrag til en Bibliografi med en biografisk Indledning" af Georg Nygaard, 1918

"MIDTSJÆLLAND i de gode, gamle Dage" af Frits Heide, 1919

"Danmarks Grænsevagt mod Syd : Minder fra Flensborg" af MARTHA OTTOSEN, 1917

"Fru MAREN BERG : En Levnedstegning" af Holger Begtrup, 1930

"Fra Krigen 1864 : Skitser og Skildringer" af A. KIELBERG, 1913

"Min Rejse i Amerika" af HOLGER BEGTRUP, 1925

"Aktstykker vedrørende Forholdene i Nordsjælland 1658-1659 under Kjøbenhavns Belejring" ved K. C. Rockstroh, 1904

"Kong Christian VI's egenhændige Breve til Frederik Danneskjold-Samsøe 1734-45" ved J. Estrup, 1904

"Aktstykker til Oplysning om Grønlands Besejling 1521-1607" ved Louis Bobé, 1909

"Bidrag til FALSTER's kirkelige Topografi i Slutningen af Middelalderen" af Holger Fr. Rørdam, 1909

"Rigsraad Otto Krags Dagbogsoptegnelser vedrørende Krigen 1658-59" ved Gerhard L. Grove og Knud Rockstroh, 1909

"N. F. S. GRUNDTVIG's Saga" af Holger Begtrup, 1927

"HOLGER BEGTRUP's Levned - fortalt af ham selv", 1929

"JAKOB KNUDSEN : En Levnedstegning" af Holger Begtrup, 1917

"Aktstykker og Breve verørende Holstens Indlemmelse i Danmark 1806" ved Aage Friis, 1909

"De to NORBY-Slægters Herkomst. En genealogisk-heraldisk Undersøgelse" af A. Thiset, 1909

"Det kongelige danske Hof (1863-1937) og Statsraadet (1660-1937)" af Palle Rosenkrantz, 1937

Februar 2023:

"Bidrag til Kundskab om de Mænd, der ere udgange fra RIBE CATHEDRALSKOLE" af P. N. Thorup, 1824

"Landsbyliv i Trediverne. Barndomsminder" af ANTON NIELSEN, 1894

"Breve fra Statsmænd i Danmark til den danske Resident i Stockholm, Peder Juel, fra Aarene 1648-55" ved J. A. Fridericia, 1889-92

"Fortegnelse over Klæder, Vaaben m.m., som have tilhørt Kong Frederik den Tredie" ved Bernhard Olsen, 1889-92

"Reformforslag fra Kong Kristian V's første Tid" ved A. D. Jørgensen, 1889-92

"Aktstykker vedrørende Frederik IV's sidste Levetid og dødelige Sygdom" ved Edvard Holm,, 1889-92

"Aktstykker vedrørende HELLIGAANDSKLOSTERET i AALBORG" ved Carl Neergaard, 1889-92

"Til Belysning af Toldindtægterne under Frederik III" ved J. A. Fridericia, 1889-92

"Optegnelse om de fynske Len 1473" ved A. Thiset, 1889-92

"SOPHUS BAUDITZ" af Sophus Bauditz, 1910

"C. F. TIETGEN som privatmenneske" af Axel Jarl, 1932

"Mindetale i Marmorkirken over C. F. TIETGEN og hans hustru LAURA den 19. oktober 1921"

"THORVALDSEN's liv og værk" af Axel Jarl, 1932

"Klageskrifter fra Erik af Pommerns Retsstrid med Holstenerne (1409-15)" ved Kr. Erslev

"Nogle breve fra Korfits Ulfeldt og Leonora Christina" ved J. A. Fridericia, 1889-92

"Nogle af Griffenfelds Ungdomsbreve" ved J. A. Fridericia, 1889-92

"SOPHUS BAUDITZ : Hans Liv og Digtning paa Grundlag af efterladte Papirer" ved Gustav Bauditz, 1917

"Andelsselskabet ODENSE off. SLAGTEHUSE og EKSPORTSLAGTERI : Et Tilbageblik over Selskabets første Fem og Tyve Aar" af A. Nordahl-Petersen, 1922

"De "rige Bønder" i NORDSJÆLLAND i Christiern den Andens Tid" af O. Nielsen, 1889-92

"Levninger af STUBBERGAARD's Arkiv" af O. Nielsen, 1889-92

"PROKURATORERNE i Danmark i det 17. og 18. Aarhundrede 1638-1810" af Palle Rosenkrantz, 1927

"Tre Aar paa Herlufsholm : Barndoms og Ungdomserindringer" af PALLE ROSENKRANTZ, 1927

"REGERING og RIGSDAG : Biografier og Portrætter med politiske Oversigter 1901-03" af N. Bransager og Palle Rosenkrantz, 1901-03

"Den danske REGERING og RIGSDAG 1903-1934" af Palle Rosenkrantz, 1934

"AMTMANDSBOGEN : Portrætter og Biografier af Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1935" af Palle Rosenkrantz, 1936

"De samvirkende FYNSKE HESTEAVLSFORENINGER 1893-1918 : Jubilæumsskrift" af L. Hansen Larsen, 1918

"Billeder fra min Barndom : Nedskrevne efter Erindring (Aarene 1867-76)" af PALLE ROSENKRANTZ, 1917

"Bidrag til dansk Søkrigshistorie i 1563" ved L. Laursen, 1898-1901

"Bidrag til Erik af Pommerns Historie" af Kr. Erslev, 1898-1901

"Regnskab over Arild Hvitfeldts personlige Udgifter 1577-78" ved Holger Fr. Rørdam, 1898-1901

"Aktstykker og Breve til Belysning af Grev Ostens politiske Stilling og Danmark-Norges Forhold til Sverige 1772-1773" ved Aage Friis, 1898-1901

"FREDERIK THOMSEN : Børkop Højskoles Forstander" ved Vilh. Buch, 1918

"KASTELSKIRKEN og dens Menighed i Tidsrummet 1664-1936" af Victor Krohn, 1937

"Theolog eller Digter : Ungdomserindringer og Breve" af HENRIK SCHARLING, 1917

"Breve til Statholder Rigsgreve Christian Rantzau til Breitenburg fra Corfitz Ulfeldt og Theodor Lente" ved Louis Bobé, 1898-1901

"En gammel Præsts Erindringer" af L. KOCH, 1912

"H. RASMUSSENS JERNSTØBERI i Odense gennem 75 Aar" af A. Nordahl-Petersen, 1931

"Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg" ved Morten Borup, 1946-50

"NØRRE-AABY SKYTTEKREDS gennem halvtredsindstyve Aar 1866-1916" af Chr. Nymann og Olaf Nielsen, 1916

"A. JAKOBSEN »Fraugde« 17. Maj 1878-1918"

"THOMAS KINGO, Biskop i Fyen. En Levnetsbeskrivelse"  af A. C. L. Heiberg, 1852

"ODENSE FORENEDE SKYDESELSKAB's 100-Aars Jubilæum 27. August 1917" ved Carl Nielsen og Otto Nørmark, 1917

"NORDFYNSKE JERNBANE - 40 Aars Driftsvirksomhed 1. Juli 1882 - 30. Juni 1922" af N. P. Thage, 1922

"ODENSE HAVELODSELSKAB 1893 • 29. Juli • 1918" af P. Bondesen, 1918

"ODENSE MUSIKFORENING 1866-1916 og dens Forgængere 1856-1865" af Chr. M. K. Petersen, 1916

"Festskrift ved HORNE HUSFLIDSFORENING's 50 Aars Jubilæum" af Jens Holm, 1917

"LANGELANDS Forening for Plejebørn af 1867" ved 50-års jubilæet 24. april 1917 af Preben Hansen og F. Ahlefeldt-Laurvig, 1917

"RASMUS HANSEN's Mindebog" ved Morten Eskesen, 1883

Januar 2023:

"KASTELLET FREDERIKSHAVNS FÆNGSELSHISTORIE gennem 250 Aar" af Victor Krohn, 1926

"Christian Tobiassen : GJEVNINGEbogen" ved Gunnar Knudsen, 1914

"Historiske Efterretninger om Hovedgaarden EDELGAVE" af J. P. Jørgensen, 1914

"Spredte Meddelelser om Svenskekrigen 1658-1660 fra Egnen omkr. ROSKILDE" af Ole Hansen, 1914

"Gamle Gravstene i TUNE HERRED" af V. Mortensen, 1914

"Tyske beslaglæggelser i ODENSE og ASSENS amter 1940-45 : Anvendelse, varighed og erstatning" af Hans Henrik Jacobsen, 1980

"JENS VILHELM PEDERSEN (1836-1921) : En grundtvgiansk friskolelærer fortæller" ved Vibeke Harsberg, 1980

"Kriminalitet og social forsorg i ODENSE 1920-39" af Carsten Egø Nielsen, 1979

"Kampen om KERTEMINDEbanen" af Kirsten Helle Pedersen, 1978

"ODENSE før og nu" af A. Nordahl-Petersen, 1931

"ØVERØD. En Tale til det indkvarterede Mandskab, holdt i Ydergaarden paa Gammelbo" af Axel Olrik, 1914

"ROSKILDE MINDER 1863-67" af S. Skouboe, 1914

"Fra Amtets Nordøstgrænse. (RUDEGAARD og RUDERSDAL KRO)" af L. P. Petersen, 1914

"Nogle Breve fra Hertug Frederik Christian af Augustenborgs sidste Aar" ved Aage Friis, 1898-1901

"Fra ØSTERPORT til STORE VIBENSHUS : En historisk Spadseretur" af Victor Krohn, 1923

"Nye Aktstykker vedrørende de politiske Forhandlinger i Kjøbenhavn i December 1813 og Kielerfreden i Januar 1814" ved Aage Friis, 1898-1901

"KASTELLETS Volde og Udenværker : Spredte Træk af deres Historie fra de ældste Tider til vore Dage" af Victor Krohn, 1917

"CREDITKASSEN for LANDEIENDOMME i ØSTIFTERNE" af Erik Arup, 1916

"Hofmaler og Hofbygmester CARL MARCUS TUSCHER" af Martin Due, 1916

"VILHELM BIRKEDAL" af Johs. Monrad, 1917

"Provst J. V. Pontoppidan. Mindetale i Historisk Samfund for Københavns Amt 22. Januar 1913" af Thomas Bredsdorff, 1913

"Professor JACOB KORNERUP. Mindetale i Historisk Samfund for Københavns Amt 29. April 1913" af Thomas Bredsdorff, 1913

"BALLERUP BY pa Udskiftningens Tid omkring Aaret 1780 med adskillige Træk af Livet i Ballerup omkring den Tid" af P. C. Tüchsen, 1913

"Fra Krigen 1807. Tradition fra HØJETOSTRUP SOGN" af J. P. Jørgensen, 1913

"De svenske Grave paa SMØRUMNEDRE BYMARK" af J. P. Jørgensen, 1913

"Smaatræk af Livet i ROSKILDE og Tidsaanden fra 1840-50" af Niels Fritz, 1913

"Om DRONNING MARGRETHE's Forbindelser med ROSKILDE og hendes Gravmæle i Domkirken" af J. Kornerup, 1913

"Paasketid 1915. Minder fra VOR FRUE KIRKE i SVENDBORG" af Fr. Helms, 1915

"HENRIK BLOME, Lensmand paa Hald, og hans Stridigheder med den danske Adel" ved A. Heise, 1887-89

"Om KRONBORG's Erobring 1658" ved S. A. Sørensen, 1887-89

"MICHAEL FRANCK's Rejse til Danmark 1590" af Troels Lund, 1887-89

"Efterretninger om Humanisten JØRGEN GYLDENSTJERNE" ved Holger Fr. Rørdam, 1887-89

"Den danske Adels Hartkorn i Kristian den fjerdes Tid" af Kr. Erslev, 1887-89

"Nogle Optegnelser af Fru KIRSTEN MUNK og hendes Slægt, Fra Arkivet paa Ovesholm" ved S. Birket Smith, 1887-89

"Breve fra IVER HUITFELDT" ved H. J. Huitfeldt-Kaas, 1887-89

"Aktstykker til Universitetets Historie i Tidsrummet 1621-60" af Holger Fr. Rørdam, 1887-92

"Aktstykker til Roskilde Bispestols Historie i Niels Skaves Tid" ved William Christensen, 1893-97

"Resident Heinrich Carl Meinigs Indberetninger til Hansastædernes Regering om Forholdene ved det danske Hof i Aarene 1770-72" ved Louis Bobé, 1893-97

"Nogle Aktstykker til Oplysning om Kjøbenhavn i Midten af det 17. Aarhundrede" af O. Nielsen, 1893-97

"Aktstykker til Universitetets Historie i Tidsrummet 1661-1732" af Holger Fr. Rørdam, 1893-97

"DET DANSKE HEDESELSKAB 1866-1916 - Et Jubilæumsskrift" af C. Nyrop, 1916

"Familien HUTZELSIEDER i Danmark" af S. O. Fasting, 1917

"Fortegnelse over Rigsdagsvalgene, Rigsdagssamlingerne, Ministerierne, Rigsdagens Formænd, Medlemmerne af den grundlovgivende Rigsforsamling og af Rigsdagen 1848-1916 samt Talerfortegnelser for Den grundlovgivende Rigsforsamling 1848-49 og for Rigsdagssamlingerne 1850-87" af A. Lauesgaard, 1916

"Udsigt til en del af brevstoffet i Jens Bircherods dagbøger" ved Carl S. Christiansen, 1893-97

"Beretning om NAKSKOV's Overgivelse 1658" af P. C. Bang, 1893-97

"Breve fra Slutningen af det 18. Aarhundrede" ved L. Koch, 1893-97

"Et Slægtsminde fra Trediverne [KRISTIAN HANSEN i Lille Lundsgaard i Aasum] - Tale ved Jordefærden paa Lille Lundsgaard i Aasum Sogn den 23. Februar 1915" af Kristian Lohmann, 1915

"Stiftamtmand Dr. phil. AUGUST REGENSBURG - Et Hundredaarsminde" af Vilh. Grundtvig, 1915

"NEBBESLOT" af Thomas B. Bang. 1912

"KØBENHAVNS AMTS Landsbynavne" af Marius Kristensen, 1912

"Blade af KARLSLUNDE KIRKES Historie i henved 300 Aar" af V. Mortensen, 1912

"Brogede Rejsebilleder" af ELISABETH JERICHAU-BAUMANN, 1881

"Historiske Optegnelser om LEDØJE SOGN i ældre Tider indtil Stavnsbaandets Løsning" af J. P. Jørgensen. 1912

"SELSØ KIRKE og SKIBBY KIRKE" af J. Kornerup, 1912

"Ingerd, Grevinde af Regenstein, Stifterinde af ST. KLARAS KLOSTER i ROSKILDE" af J. Kornerup, 1912

"Kong Frederik den Anden's Begravelse i ROSKILDE DOMKIRKE d. 5. Juni 1588" af H. R. Hiort-Lorenzen, 1912

"Træk af SENGELØSE KIRKE's Historie" af N. L. Nielsen, 1911

"Folkesagn fra HØJELSE og OMEGN" af N. P. Nielsen, 1911

"ROSKILDE i Frederik den 6tes Tid" af J. Kornerup, 1911

"SVENDBORG AMTSSKYTTEFORENING gennem 50 Aar" af Hans R. Egebjerg, 1915

"En gammel Jernbanemands Erindringer 1854-1892" af H. H. A. Rambusch, 1916

"Til Erindring om HARALD JERICHAU" af Elisabeth Jerichau, f. Baumann, 1879

"Regensprotokollen for de Skoledisciple, som nød Kongens Kost i DUEBRØDRE KLOSTER i Roskilde" af L. Heuer, 1910

"Et Blad af KARLSLUNDE og KARLSTRUP SOGNES Historie" af V. Mortensen, 1910

"Smaabilleder fra ROSKILDE for hundrede Aar siden" af J. Kornerup, 1910

"Livsfortællinger 1" af ULLA ELISABETH LUNAU, 2023

"HENRIK WERGELAND : En litteraturhistorisk Skitse" af H. Schwanenflügel, 1877

"BLIXEN FINECKE og BISMARCK : En Brevveksling" ved Aage Friis, 1916

"En slægt VILLADSEN fra Jetsmark sogn (Hvetbo herred) : om VILLADS NIELSEN, født 1819, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1985

"En slægt JØRGENSEN fra Jetsmark sogn (Hvetbo herred) : om JENS JACOB JØRGENSEN, født 1854, hans forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1977

"Livs-Fragmenter : Kapitler af en Selvbiografi" af H. H. L. SCHWANENFLÜGEL, 1946

"Det gamle KØBENHAVN" af Knud Bokkenheuser, 1919

"CHRISTEN KOLD" af Holger Begtrup, 1916

"Ungdomserindringer" af ELISABETH JERICHAU-BAUMANN, 1874

"HOLBÆK KØBSTAD's Historie" af Albert Thomsen, 1936-42

"HOLBÆK KIRKE før og nu : Nogle træk af de gamle Holbæk-Kirkers Historie" af Albert Thomsen, 1922

"MUSEEET for HOLBÆK og Omegn : En kortfattet Vejledning for Besøgende" af Albert Thomsen, 1928

"Op og ned ad Algade [HOLBÆK)" af Albert Thomsen, 1943

"Omkring Bysøen : Billeder fra det gamle HOLBÆK" af Albert Thomsen, 1944

"Skomagere og Garvere i det gamle HOLBÆK" af Albert Thomsen, 1948

"Pottemagere i HOLBÆK gennem 300 Aar" af Albert Thomsen, 1945

"Historiske Efterretninger om AVNSLEV og BOVENSE SOGNE i ældre Tid" af Albert Thomsen, 1922

"ANDREAS ÆREBOE" af Albert Thomsen, 1946

"LISELUND" ved Louis Bobé og Chr. Axel Jensen, 1918

"GJORSLEV : Roskildebispens Borg paa Stevns og dens Bygningshistorie" af Chr. Axel Jensen, 1924

"KØBENHAVNS BYMUSEUM i et halvt sekel 1901-1951" af Chr. Axel Jensen, 1951

"RIBERHUS SLOTSBANKE" af Chr. Axel Jensen, 1942

"SLAGELSE Sankt Mikkels Kirke og Sogn i 600 Aar" af P. Severinsen og Chr. Axel Jensen, 1933

"CLAUS CORTSENS Gaard i Horsens" af Chr. Axel Jensen, 1909

"Danmarks SNEDKERE og BILLEDSNIDERE i Tiden 1536-1660" af Chr. Axel Jensen, 1911

"Minder om HERLUF TROLLE og BIRGITTE GØJE i HELSINGØR OLAIKIRKE" af Chr. Axel Jensen, 1907

"Stamtavle over Slægten WOLF fra Slesvig - 4. Udgave udgivet af Slægtssammenslutningen Wolf" af Johannes Wolf, 1929