Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

Januar 2022:

"Til messe i RIBE for 450 år siden" af Carl Lindberg Nielsen, 1959

"HUGO MATTHIESSEN 1881-1957" af H. K. Kristensen, 1958

"Mindeord - TOBIAS TOBIASSEN KRAGELUND [1879-1958]" af Salomon J. Frifelt, 1958

"Natur og mennesker i VESTJYLLAND" af J. Jonassen, 1958

"Drengekår i Vestjylland under landbrugskrisen" af KR. BRUUN, 1958

"Lambert Hansen [1846-1935]'s Breve til H. F. Feilberg" af August F. Schmidt, 1958

"CARL og ANNE MARIE [NIELSEN]" af Marianne Weigel, 2015

"Fyns første kvindelige sognerådsformand [LILY SCHMIDT-NIELSEN]" af Dorte Schmidt-Nielsen, 2015

"Min barndom og ungdom på Nordfyn" af ERIK HELMER PEDERSEN, 2015

"Livet på kanten af Fyn [om fattiggårde og Middelfart Hospital]" af Niels Valdersdorf Jensen, 2015

"Dronning Louises Jernbane : Historien om skabelsen af den fynske jernbane og åbningen i 1865" af Henrik Harnow, 2015

"RÅRUD's historie fortalt gennem arkæologi, gamle kort og matrikler" af Lars Ewald, 2015

"Glimt fra CARL NIELSEN's liv" af Peter Dürrfeld, 2015

"ODENSE SLAGTERLAV 1634-1904 : Udgivet i Anledning af Lavets 270-Aars Jubilæum" af S. Andersen, 1904

"MELCHIORIANA : Udgivet i Anledning af Melchiorianerforeningens 25 Aars Jubilæum" af Max Grohshennig, 1910

"Nordiske Heltesagaer" af Fr. Winkel Horn, 1876

"Rimbert : ANSGAR's Levned" oversat af P. A. Fenger og bearbejdet af Hans Olrik, 1926

"Bidrag til ODENSE GYMNASTIK-FORENING's Historie i Aarene 1880-1905" af Jørgen From, 1905 

"Blade af Rector JOH. HENR. TAUBER's Dagbøger" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1922

"SNEDKERLAVET 1554-1904 : Livet i en dansk Haandværker Organisation gennem 350 Aar" af R. Berg, 1904

"Bebyggelser og stednavnetyper" af Peder Dam, 2018

"En dansk Søofficer Kontreadmiral VICTOR HANSEN's Minder" af Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1927

"ASSENS og OMEGNS Spare- og Laanekasse - 5. April 1852-1902" af Aug. Fog, 1902

"Provst JØRGEN CARSTENSEN's Slægt" af Max Grohshennig, 1912

"Med stækkede Vinger : Minder fra Sorø Akademi" af Viktor Bruun, 1928

"ØM KLOSTERS Krønike" ved Jørgen Ulrik, 1932

"Bjowulfs Drape. Et Gothisk Helte-Digt fra forrige Aar-Tusinde af Angel-Saxisk paa Danske Riim" ved Nik. Fred. Sev. Grundtvig, 1820

"SKANDERBORG : Glimt fra By og Egn" af Chr. Holtet, 1956

"Fører gennem ODENSE" af Turistforeningen for Odense og Omegn, [1910]

"Den SUHR'ske Stiftelse : Dens Grundlægger og hans Slægt" af Max Grohshennig, 1912

"Gamle Dage i HELSINGØR 1800-1830" af Ole Lund, 1892

"ADAM af BREMEN om Menigheden i Norden under Erkesædet i Bremen og Hamborg (788-1082). Tilligemed sammes Beskrivelse af de nordiske Lande" ved P. W. Christensen, 1862

"Breve fra P. O. BRØNDSTED (1801-33)" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1926

"Erindringsbilleder" af OSCAR GEISMAR, 1943

”Af Geheimeraad DITLEV AHLEFELDT’s Memoirer : Dagbogsoptegelser og Brevbøger” ved Louis Bobé, 1895

”AUGUST HENNINGS’ Dagbog under hans Ophold i København 1802” ved Louis Bobé, 1934

”BAKKEHUSET” af Lous Bobé, 1938

”BERNSTORFF SLOT” af Louis Bobé, 1930

”Bogen om FREDERIKSBERG SLOT” af Louis Bobé, 1919

”BREMERHOLM’s KIRKE og Holmens Menighed gennem tre Aarhundreder” af Louis Bobé, 1920

”CHARLOTTE DOROTHEA BIEHL : Mit ubetydelige Levnetsløb” ved Louis Bobé 1909

”DANSKE LEN” af Louis Bobé, Gustav Graae og Fr. Jürgensen West, 1916

”De kongelige danske RIDDERORDENER og MEDAILLER” af Louis Bobé, 1950

”Die deutsche ST. PETRI GEMEINDE zu KOPENHAGEN” af Louis Bobé, 1925

”Diplomatarium GROENLANDICUM 1492-1814” af Louis Bobé, 1936

”DITLEV AHLEFELDTS Erindringer 1617-1660” af Louis Bobé, 1922”

”Familien von BERGER” af Louis Bobé, 1952

”FREDERIKKE BRUN født Münter og hendes Kreds Hjemme og Ude” af Louis Bobé, 1910

”H. C. ANDERSEN og Storhertug CARL ALEXANDER af SACHSEN-WEIMAR-EISENACH” af Louis Bobé, 1905

”HANS EGEDE og Grønland” af Lous Bobé, 1941

”HANS EGEDE : Grønlands Missionær og Kolonisator” af Louis Bobé, 1944

”IDA BRUN : Grevinde BOMBELLES” af Louis Bobé, 1932

”Interiører fra Kong Christian den Syvendes Hof - Efter CHARLOTTE DOROTHEA BIEHLS Breve Breve” ved Louis Bobé, 1919

”Interiører fra Kong Frederik den Femtes Hof – CHARLOTTE DOROTHEA BIEHLS Breve og Selvbiografi” ved Louis Bobé, 1909

”JOHANNES EWALD : Biografiske Studier” af Louis Bobé, 1943

”JOHANNES EWALD : Levnet og Meninger : Selvbiografiske Brudstykker” ved Louis Bobé, 1942

”Kammerherre Hofjægermester Lensgreve CHRISTIAN EINAR REVENTLOW [1864-1929)” af Louis Bobé, 1931

”Karel van Manders Gaard : Alias Kongens Klub : Östergade 15 : Gennem fire Aarhundreder” af Louis Bobé, 1919

”Livsdagen Lang” af LOUIS BOBÉ, 1947

”Mindebogen 1932 : Breve fra GEORG BRANDES” ved Louis Bobé, 1932

”MORITZ HARTMANN MDCLVI-MDCXCV” af Louis Bobé, 1933

”NIELS EGEDE’s Dagbog 1759-61” ved Louis Bobé, 1942

”OEHLENSCHLÄGER’s Ungdomserindringer” ved Louis Bobé, 1915

”PEDER OLSEN WALLØE’s Dagbøger fra hans Rejser i Grønland 1739-53” ved Louis Bobé, 1927

”RANTZAU-BREITENBURG’s Erindringer fra Kong Frederik den Sjettes Tid” ved Louis Bobé, 1900

”ROSKILDE ADELIGE JOMFRUKLOSTER 1699-1899” af Louis Bobé, 1899

”Slægten AHLEFELDT’s Historie” af Louis Bobé, 1897-1912

”Stamtavle over Slægten BERNSTORFF” af Louis Bobé, 1934

”Stamtavle over Slægten HAUCH” af Louis Bobé, 1944

”Stamtavle over Slægten de VIBE” af Louis Bobé, 1948

”Stamtavler over Slægten BENZON” af Louis Bobé, 1938

”THORVALDSEN i Kærlighedens Aldre” af Louis Bobé, 1938

”Bidrag til BARFOD og la COUR Slægternes Historie” af L. F. la Cour, 1909

”Degnen PEDER HUSUM i Kallehauge (1700-1783) og hans Efterkommere” af L. F. la Cour, 1935

”Godset SORØ AKADEMI’s Funktionærer gennem to Hundredaar 1747-1947”, af L. F. la Cour, 1947

”KORSØR – Bidrag til Egnens, Byens og Havnens Historie” af L. F. la Cour, 1926

”KORSØR  SØLAUG 1784-1934” af L. F. la Cour, 1934

”NIELS POULSEN og DORTE DINESDATTER til Rolsegaard og deres Efterkommere” af L. F. la Cour, 1929

”SKELSKØR : Bidrag til Byens Historie” af L. F. la Cour, 1932

”Slægten PALUDAN” af L. F. la Cour, 1935

”SORØ BY’s Historie gennem tre hundrede Aar” af L. F. la Cour, 1938

”Studenterne fra MDCCCLXXXVIII [1888] : Personalhistoriske Oplysninger” af L. F. la Cour, 1913

”Strejflys over STENDERUP BY og SOGN’s Historie igennem Tiderne” af F. L. Hansen, 1935

”H. P. H. GRÜNFELD fra Kajnæs (Overlærer ved den kgl. Domskole i Slesvig)” ved Frederik Hansen, 1938

”KAJNÆS SOGN’s Historie” af Frederik Hansen, 1931

”Blade af SKANDERBORG BY’s Historie” af Chr. Holtet, 1933

"NIELS HANSEN : Langesminde og hans Efterkommere" ved Højstrupgaardbørnene, 1950

December 2021:

"KRAK : Danmarks ældste Forretninger", 1940

"En husmandsrejse i 1923 : Dagbogsoptegnelser af hjemstavnsforsker, digter og foredragsholder OLAF ANDERSEN 10. juli 1923" ved Marianne Weigel, 2014

"ODENSE KØBSTAD's skoler 1780-1814" af Pernille Sonne, 2014

"To drenge fra Fyn - og skolelovene fra 1814 og 1809 : NIELS MATTHIAS PETERSEN fra Sanderum og RASMUS RASK fra Brændekilde" af Pia Sigmund, 2014

"Find dine aner i krigen 1864" af Mai-Brit Lauritsen og Mette Seidelin, 2014

"Beværterne i 1800-tallet - nødvendighed eller årsag til druk og kriminalitet" af Linda Petersen, 2014

"GRUNDTVIG, KOLD og det grundtvig-koldske" af Knud Bjarne Gjesing, 2014

"KRAK : Danmarks ældste Forretninger", 1910

"KRAK : Danmarks ældste Forretninger", 1915

"KRAK FYEN med Langeland, Ærø, Taasinge o. fl. Øer : Lommebog for Vejfarende", 1925

"OLE LUND : Livet i en Provinsby [FREDERCIA] ved Aarhundredets Midte" ved Oscar Geismar, 1899

"ÆRØ lokale Vejviser : Med Byer og Landsogne" af J. P. Rasmussen m.fl., 1918 

"Aktstykker vedrørende Genoprettelsen af Sorø ridderlige Akademi i Aaret 1747" ved William Norvin, 1923

"Kirkeskibe i RIBE AMT" af Henning Henningen, 1958

"Foregangsmanden EBBE J. EBBESEN, Sønderskov Mølle" af T. Kragelund, 1957

"Arkæologiske undersøgelser i NØRRE NEBEL KIRKE" af Knud J. Krogh, 1957

"Folkesagn fra JANDERUP SOGN 1857. Optegnede af Hans Marinus Iversen fra Bandsbjerg" ved Hans Ellekilde, 1957

"»Professoren« [HARTVIG ANDREASSEN LUNDING] og hans slægt. Et billede fra skøjernes og de gevorbnes sidste tid" af John Kvist, 1957

"Frivillige Menighedsraad i det SYDVESTLIGE JYLLAND/RIBE AMT" af F. Elle Jensen, 1955-57

"Studenterne fra Kjøbenhavns Universitet og Sorø Akademi 1833. Til Mindefesten i 1893" ved Genealogisk Institut, 1893

"Præsten i Ørbæk RASMUS PEDERSEN  WINTHER's Beretning om sin Slægt og sit Liv" ved Axel Kofod, 1934

"Mindeskrift om Sognepræst CHR H. de THURAH - Biografiske Noter og Digte" ved F. Hjort, 1915

"Bidrag til STÆRMOSE-GAARDENES og deres Beboeres Historie i BRYLLE og BRÆNDEKILDE SOGNE" af Frederik Hjort, 1937

"Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772 : Aktstykker og Oplysninger" af Holger Hansen, 1916-23

"HANS WILHELM HERTEL. Bidrag til den sønderjydske Folkevækkelses Historie" af Ludvig Hertel, 1897

"HANS AMLUND [1809-1901]" af Hans Kau, 1922

"HANS CHRISTIAN LAURSEN  paa Balle Mark" af Hans Kau, 1922

"PER KRAASIG (KRAGSIG) [1812-1895]" af Hans Kau, 1922

"SØREN SILLESTHO'ED [1814-1893]" af Hans Kau, 1919

"ANN' TRØGLBORG [1816-1907]" af Hans Kau, 1919

"JØRGEN BIRKEBÆK [1792-1863] af Hans Kau, 1919

"JENS KUDSK [1789-1846]" af Hans Kau, 1919

"Af de kloge Mænds og Koners Saga : Kulturbilleder fra den jydske Hede" af Hans Kau, 1919-22

"SVENDBORG AMTS Skytte- og Gymnastikforening 1915-1940" af J. Chr. Clausen, 1940

"FYNS MEJERIFORENING 1894-1919 : Et historisk Tilbageblik" af Hans Appel, 1920

"Sønderjyden NIKOLAJ PETER AHLMANN" af Hans Kau, 1927

"Stiftsprovst M. MØRK HANSEN og den danske Sag i Sønderjylland" af Hans Kau, 1899

"Præsten HANS SVEJSTRUP : En Levnedstegning" af Hans Kau, 1899

"Fra Fyn over Atlanterhavet : A. CHR. PETERSEN's amerikanske eventyr 1888-1894" af Thorsten Kristian Fükking, 2014

"En vestfynsk fejde : Hans Andersen i BUKKERUP og Eske Bille på HAGENSKOV" af Lars Bisgaard, 2014

"Fra Kampen mellem dansk og tysk : Erindringer fra et Barndoms- og Ungdomsliv i Grænseegnene" af HANS KAU, 1908

"OLAF ANDERSEN [1875-1964] - en fynsk ildsjæl" af Marianne Weigel, 2013

"Vækkelerne på FYN 1800-1870" af Jens Rasmussen, 2013

"Jødisk liv i FAABORG 1793-1914 : En demografisk synsvinkel" af Elisabeth Rasmussen, 2013

"Fra København til Sanderumgaard : Historien om JOHAN BÜLOW's afskedigelse fra hoffet i 1793" af Ulrik Langen, 2013

"ODENSE anno 1860 : En franskmands rejseberetning fra Odense" ved Ole Jepsen, 2013

"HENRIETTE GUBI : Den sønderjydske Vandrelærerinde" af Hans Kau, 1926

"Svenske og polske landarbejdere i det SYDØSTFYNSKE landbrug i perioden 1875-1910" af Anne Hansen, 2013

"Missionær JENS HANSEN og de tidlige fynske mormoner" af Margit Egdal, 2013

"Fra kranvogn til kampvogn : Et interview med JAN FALCK-SCHMIDT" af Marianne Weigel, 2012

"Hovedgaarden "HASTRUP" i Thyregod Sogn : Bidrag til dens Historie" af Hans Kau, 1917

"Da BOGØ blev moderne 1769-2019" af Svend Aage Christensen, 2019

"Birkerød-Præsten HENRICH THOMÆSØN GERNER" af Hans Kau, 1909

"LUNDEGAARD's STIFTELSE 1754-1929 : En historisk Redegørelse" af Hans Knudsen, 1929

November 2021:

"ODENSE : 30 Tegninger" af J. L. Ridter, 1891

"Mit politiske liv og tilhørsforhod til Fyn" af BRITTA SCHALL HOLBERG, 2012

"De hemmelige fødsler - en analyse af årsagerne til fødsler i dølgsmål og fosterdrab på FYN 1850-1880" af Annette Hansen, 2012

"Vidner for enden af bomben - om LANGELANDSFORT og den kolde krig" af Thomas Wegener Friis og Per Henrik Hansen, 2012

"Læreren og Forfatteren CHRISTIAN BALLING - Et Mindeskrift" af Hans Kau, 1917

"Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommede, 1558-1660" af V. A. Secher, 1887-1918

"Den sønderjydske Bonde PEDER SKAU : Et hundredaars Minde" af Hans Kau, 1925

"JENS PETER JUNGGREEN. Et Bidrag til Nationalitetskampens Historie i Nordslesvig" af Hans Kau, 1894

"Kriminalitet på HELNÆS 1720-1830" af Allan C. Zinn, 2011

"Brudstykker af en boghandlerlærlings dagbog [FRANK HAMMERSHØJ] : Optegnelser fra en boghandel, anno 1959" ved Per Nielsen, 2011

"De FYNSKE AMTER : Embede og struktur 1662-2006" af Mogens Kragsig Jensen, 2011

"ODENSE STAALSKIBSVÆRFTS boliger" af Gitte Nørrelund Haastrup og René Schrøder Christensen, 2011

"Ungdomsfænglset på SØBYSØGÅRD" af Peter Fransen, 2011

"Giftmordene i FYLLESTED" af Inge Eriksen, 2011

"CORNELIUS APPEL" af Hans Kau, 1921

"LANDBO-SPAREKASSEN for FYN (Svendborg Amts Landbosparekasse) 1869-1919" af Hans Appel 1919

"HENRIK LARSEN [1875-1956]" af John Kvist, 1956

"Byggeperioder og Bygherrer på RIBER KÆRGÅRD" af H. K. Kristensen, 1956

"RIBER ULVS BORG" af Hans Stiesdal, 1956

"Skjoldefrisen i BILLUM KIRKE" af Albert Fabritius, 1956

"Lønnepræsten JENS HANSEN RUSK" af Bue Kaae, 1956

"En Tjenestekarls [PETER SØRENSEN SCHMIDT] Levnedsløb" ved August F. Schmidt, 1956

"LUDVIG HEIBERG's breve til JOHAN BÜLOW" ved L. Balslev, 1956

"RØJLE ANDELSMEJERI : 1885 - 26. Maj - 1910" af Hans Appel 1910

"DALUM LANDBRUGSSKOLE 1886-1911 - Et Jubilæumsskrift" af Hans Appel, 1911

"Bidrag til KOLDING BY's ældre Historie" af P. Eliassen, 1906

"SAKSES DANESAGA" ved Jørgen Olrik, 1908-12

"Biskop DAUGAARD. En Mindebog" af Christine Daugaard, 1896

"Om de danske Klostre i Middelalderen. Et Priisskrift" af J. B. Daugaard, 1830

"Et Levnetsløb" af FR. HAMMERICH, 1882

"SKAMLINGSBANKE : Kort historisk Fremstilling" af P. Eliassen, 1919

"Efterkommere af Fæstebonden KNUD STEPHENSEN i Djeld" af David Westergaard og Stephan Nyboe, 1924

"Min Slægt : Blade om svundne Tider" af J. P. SØRENSEN, Gulev, 1938

"RASMUS RASK's Skoleliv" af R. J. F. Henrichsen, 1860

"Den ældste Danmarkskrønike (ROSKILDEKRØNIKEN)" ved Jørgen Olrik, 1898

"JOHANN CLEMENS TODE : Hans Liv og et Afsnit om hans medicinske Virksomhed" af J. W. S. Johnsson, 1917

"Erindringer om Krigsfangenskabet 1864" af LUDVIG WAGNER, 1898

"ADOLF DITLEV JØRGENSEN og Hustru IDA MARIE PEDERSENS Slægtebog" af A. D. Jørgensen, 1894

"Fru MARGRETHE SOFIE CHARLOTTE WAGNER født Manthey" af Ludvig Wagner, 1917

"Stamtavle over Efterkommere af Erbgerichtsverwalter CHRISTIAN WAHL" af A. Wahl, 1926

"Slægtsregister vedrørende Familien BENDIX THOSTRUP fra Viborg" af Chr. Bendix Thostrup, 1936

"En Vinter paa Elisalund af VILH. BRUHN's Erindringer" ved F. Elle Jensen, 1956

"Redaktør CARL d'OBRY WILLEMOES [1867-1954]" af H. K. Kristensen, 1955

"Boghandler H. NIELSEN : F. 17-4-1871 - D. 8-4-1955" af Salomon J. Frifelt, 1955

"Bidrag til ODENSE CATHEDRALSKOLES Historie" af R. J. F. Henrichsen, 1846-68

Oktober 2021:

"Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævii [danske middelalderbeskrivelser]" af M. Cl. Gertz, 1917-22

"Arkæologiske Undersøgelser i BILLUM KIRKE" af K. Høgsbro Østergaard, 1955

"RIBE BORGERVÆBNING og POLITIKORPS" af Keld Christensen, 1955

"BRØRUP-LINDKNUD Brandvedtægt" af August F. Schmidt, 1955

"Fra gamle Skuffer : Skitser og Pennetegninger" af W. SCHORN, 1906

"JAKOB PETER MYNSTER : Hans personlighed og Forfatterskab" af H. Schwanenflügel, 1900-01

"Hvem modarbejdede loven om anlæg af ESBJERG HAVN?" af Sigurd Rambusch, 1955

"Stamtavle over JONAS WOLFF SELIGMANN's og Hustru SARA LORENTZEN's Efterslægt" af J. V. E. Seligmann, 1930

"THOMAS UHRE [1874-1953] og hans samling" af H. K. Kristensen, 1954

"P. M. GUNDESEN [1871-1953]" af H. K. Kristensen, 1954

"Kunstmaler NIELS HOLBAK [1884-1954]" af Salomon J. Frifelt, 1954

"LUDVIG SCHRØDER" af Holger Begtrup, 1913

"JOHANNES EVALD" af A. D. Jørgensen, 1888

"En Brigadeadjutants Erindringer fra Krigen 1864" af H. HOLBØLL, 1912

"De gamle Ligbaarer [AASTRUP KIRKE i Gørding herred]" af K. Høgsbro Østergaard, 1954

"Helligbrøde i ØSTER HORNR HERRED" af H. K. Kristensen, 1954

"Præsteskiftet i Vejen 1821 [NIELS SOMMER BERGENHAMMER]" af F. Elle Jensen, 1954

"CARL BERNHARD (Andreas de Saint-Aubain) : Hans Liv og Forfattervirksomhed" af H. Schwanenflügel, 1895

"CHRISTIAN WINTHER. Et Livsbillede" af Nicolaj Bøgh, 1893-1901

"Den ustyrlige ladefoged [HANS LADEFOGED] på Visselbjerg" af Bue Kaae, 1954

"Undersøgelser i AASTRUP KIRKE [Gørding herred] i Forbindelse med Restaureringen i 1952" af K. Høgsbro Østergaard, 1953

"FRITS BOISEN, en Ven, skildret af en Ven" af Vilhelm Birkedal, 1884

"En skolestrid i VESTER [-HORNE] HERRED 1768" af S. M. Lønneth, 1953

"En godsejers studehandler [ANDREAS CHARLES TEILMANN, Nørholm]" af H. K.Kristensen, 1953

"Pastor J. P. JØRGENSEN [1863-1911]" af Niels Thøgersen og J. Andreaassen, 1953

"KRONENS SKØDER paa afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark fra Reformationen til Nutiden"

"HANS MUNK til Visselbjerg [1565-1616]" af Bue Kaae, 1953

"To gamle Ribe-Historikere [PETER TETENS HANSEN 1780-1841 og PETER NICOLAI THORUP 1780-1846]" af August F. Schmidt, 1953

"Skibsejer og Kaptajn CLEMEN NIELSEN [1813-1898]" af Agnes Andersen, 1952

"Den gamle Smed [KNUD HANSEN 1861-1958] fortæller" ved T. Tobiassen Kragelund, 1952

"Breve til den unge MARIUS VIBÆK fra hans Forældre og Søskende i Vestjylland" ved H. K. Kristensen, 1952

"Personlige Oplevelser i et langt Liv" af VILHELM BIRKEDAL, 1890-91

"KANCELLIETS BREVBØGER vedrørende Danmarks indre forhold. 1642-1660"

"Og sandet dæmpedes [POUL HANSEN af Bordrup 1809-1893]" af Hans Thuesen og Ejvind Christensen, 1952

"Slægtsminder og Oplevelser af KARL HANSEN [1850-1931]" ved H. C. Hansen, 1952

"Levnedsberetning fra Cancelliraad H. ANDRESEN [1847-1934] i Varde"

"Hr. PEDER WIBE til Malt-Folding" af F. Elle Jensen, 1952

"Dagvognen HJERTING-ESBJERG" af Karl Riber, 1951

"Erindringer fra ESBJERG's Barndom" af TH. BRINCH [1869-1932]

"Læreren og Foregangsmanden H. M. LØBNER [1837-1915]" af Ludvig Elbæk Jessen, 1951

"Klitfaarene i HO-OKSBY SOGNE i ældre Tider" af P. M. Gundesen, 1951

"En dansk soldat i Trediveårskrigen [MADS MIKKELSEN 1610-1676 fra Høm i Seem sogn]" af Hans H. Fussing, 1951

September 2021:

"Løven i VARDE BYS våben" af Carl Lindberg Nielsen, 1950

"Det HESSELMEDSKE Land-Almuebibliotek [Aal sogn]" af P. C. Paaske, 1950

"Seminarieforstander HELGE HAAR [1880-1949]" af H. K. Kristensen, 1949

"Det ældste KØBENHAVN" af A. D. Jørgensen, 1872-78

"DANMARKS GEJSTLIGHED. En personalhistiorisk-statistisk årbog" af Frederik Barfod, 1848-50

"INGEMANN's Liv og Digtning" af H. Schwanenflügel, 1886

"HANS CHRISTIAN ANDERSEN : Et  Digterliv" af H. Schwanenflügel, 1905

"En Koldingborger HANS HENRIK GRAU - Bidrag til Kolding Bys Historie i sidste Halvdel af det XIX. Aarhundrede" af P. Eliassen, 1918

"KANCELLIETS BREVBØGER vedrørende Danmarks indre Forhold 1551-1641"

"DALUM SOGN's befolkning" af Steen Rasmussen, 2021

"NYBODER og dets Beboere, især i ældre Tid" af H. D. Lind, 1882

"Bidrag til BÖRSENS HISTORIE i de förste halvhundrede Aar" af G. F. Lassen, 1858

"Lærer JEPPE HEJBØL [1867-1949]" af Salomon J. Frifelt, 1949

"En Soldaterdag  [CHRISTEN JENSEN OUTRUP 1826-1897] fra Treaarskrigen"  af H. K. Kristensen, 1949-50

"TRÆLBORG i VEERST SKOV [Anst herred]" af John Kvist, 1949

"Bidrag til AASTRUP KIRKES Historie [Gørding herred]" af F. Elle Jensen, 1949

"Min Mindegang ved ØSTRUP PRÆSTEGAARD [på Nordfyn]" af Theodor Hansen, 1895

"NILS STENSEN : Et Mindeskrift" af A. D. Jørgensen, 1884

"GEORG ZOEGA : Et Mindeskrift" af A. D. Jørgensen, 1881

"MARKUS ADOLF JÜRGENSEN og Hustru MARIE ELISE MARGRETE BAHNSENS Slægtebog" af A. D. Jørgensen, 1884

"Justitsraad CHRISTEN HANSEN CLAUSEN [1849-1919]" af Aa. Grum Schwensen, 1949

"KRISTIAN LA COUR PEDERSEN [1880-1948]" af H. K. Kristensen, 1948

"Sognepræst M. H. NIELSEN [1867-1948]" af H. K. Kristensen, 1948

"Bygmester PEDER HØJER [1841-1923]" af T. Kragelund, 1948

"GØRDING, MALT og SKADS HERREDERS Tinghus" af A. Sørensen, 1947

"VEJEN SPAREKASSE 1867-1927 : En historisk Redegørelse" af Søren Alkærsig, 1927

"PETER SCHUMACHER GRIFFENFELDT" af A. D. Jørgensen, 1893-94

"HANS ADOLF BRORSON" af A. D. Jørgensen, 1887

"PETER ANDREAS HEIBERG. En biografisk Studie" af H. Schwanenflügel, 1891

"Træk af THORVALDSENS Konstner- og Omgangsliv" af Carl Frederik Wilckens, 1874

"Statistiske Bidrag til AALBORG STIFTS HISTORIE i Slutningen af det 17de Aarhundrede" af D. H. Wulff, 1887-88

"De tre kateketiske Skoler og MULERNES LEGATSKOLE 1874-1899" af Th. Hertel, 1899

"En Præsteslægt fra AAL [Vester-Horne herred] og dens Forbindelse med to berømte Slægter" af Hans Lund, 1947

"RIBE MØNT" af Georg Galster, 1947

"BRØNDUM KIRKE" af Svend Hansen, 1947-48

"Register til Vejle Amts Årbøger 1961-1975" af Bente Vibeke Havn m.fl., 1978

"Realregister over Vejle Amts Aarbøger 1906-1960" af Axel Johansen, 1961

"Biskop JERSIN og hans Kamp for Kirke og Evangelium mod Sværmerne" af Kjeld Galster, 1947

August 2021:

"HO-OKSBY SOGNES Skolefundats" af J. Andreassen, 1946

"Fiskeriet ved NYMINDEGAB" af J. Carl Christensen, 1946

"Hr. NIELS OLIVARIUS til Aastrup-Starup" af F. Elle Jensen, 1946

"VEJEN BRUGSFORENING 1872-1922 : Et Jubilæumsskrift" af Søren Alkærsig, 1922

"JULIUS EXNER : Navnlig Bidrag til hans Ungdomshistorie" af Nicolaj Bøgh, 1895

"PETER FOERSOM : En Levnedsskildring" af Nicolaj Bøgh, 1895

"ELISABETH JERICHAU-BAUMANN. En Karakteristik" af Nicolaj Bøgh, 1886

"Personregister til "Langelands Historie og "Oplysninger betræffende Rudkjøbing Kjøbstad" af Chr. Kiilsgaard og Ulrik T. Skafte, 1979

"VARDE SØNDERBRO gennem næsten 400 Aar" af N. M. Kromann, 1946

"SKAGEN" af Alba Schwartz, 1912-13

"† H. P. H. NOVRUP [1861-1944]" af H. K. Kristensen, 1945

"Mænd fra HO. Lidt om to Kaptajner og en Regnemester" af Dyveken Junker Nielsen, 1945

"RIBE KJÆRGAARD's Bygningshistorie" af P. J. Petersen, 1945

"Nogle VESTJYSKE MARKEDER" af T. Kragelund og Niels Møller, 1945

"Hemmeligheden og Sejerværket m.m. paa RIBERHUS. (Reparationer 1602-03.)" af H. K. Kristensen, 1945

"Pietismen paa RIBEegnen" af F. Elle Jensen, 1945

"En middelalderlig Selvejerbondeslægt fra Ribe Amt og Træk af dens Udvikling i de nærmeste Aarhundreder efter Skipper Clements-Fejden og Reformationen. ("GRUMME-ÆTTEN" fra Ilsted i Gørding Sogn, Gørding Herred og dens Spaltning i 3 Slægtsgrene - Provst Grumme Povlsens Linje samt Linjerne Bonnum og Grum)." af L. P. Borbjerg, 1945

"Fru JULIE SØDRING født Rosenkilde ; Efterladte Optegnelser" af Nicolaj Bøgh, 1910

"JOHN M. MØLLER : Slavs Herreds Historiker" af August F. Schmidt, 1945

"RIBE KATEDRALSKOLE 1886-92. Nogle Indtryk" af L. J. Koch, 1945

"Forfatteren, fhv. Højskoleforstander SØREN ALKÆRSIG : f. 5.8.1868 - d. 27.8.1943" af Salomon J. Frifelt, 1944

"En Klage til Kongen 18. Dec. 1792 fra PEDER HANSEN HØRLYCK, Bastrup" ved J. H. Byriel, 1944

"Et Soldaterbrev fra 1864 [kunstdrejer DANIEL MADSEN i Varde]" af H. J. Aastrup, 1944

"NØRAA BYES [Bramming sogn i Gørding herred] Vide og Vedtægts Bog" af J. Carl Christensen, 1944

"HANS VILHELM KAALUND : En Levnedsskildring" af Nicolaj Bøgh, 1906

"Kaptajn N. THØGERSEN BRINCH [Sønderho] fortæller" ved Dyveke Junker Nielsen, 1944

"Kor-Stolene i RIBE's KIRKER" af N. Lukman, 1944

"KVONG SOGN under 3 Aars Krigen 1848-50" af H. Grønbæk, 1944

"En Konfirmationsstrid [i HODDE-TISTRUP SOGN]" af F. Elle Jensen, 1944

"Degnen i RIBE AMT i 18. Aarhundrede. En kulturhistorisk Skitse" af Georg Hansen, 1944

"VESTEREGNENS [Ribe herred] Skattefund" af Roar Skovmand, 1943

"F. VERMEHREN" af Nicolaj Bøgh, 1891

"SIGNE LÆSSØE, født Abrahamson. En Livsskildring" af Nicolaj Bøgh, 1877

"Naar Vider og Vedtægter ikke slog til [SKAST HERRED]" af M. A. Ebbesen, 1943

"En Soldatergrav paa Bryndum Kirkegaard [CHRISTIAN LEOPOLD YDERIK 1840-1864]"  af Karl Hansen, 1943

"BENDIX MADSEN [1846-1933]" af Jens M. Lauridsen, 1943

"Dr. MARIUS KRISTENSEN [1869-1941]. I taknemmeligt Minde" af Kr. la Cour Pedersen, 1942

"Krigsskadeerstatninger til V. NYKIRKE Kommune for Leverancer m.m. til de fremmede Tropper i Krigsaaret 1864" af M. A. Ebbesen, 1942

"RIBERHUS SLOTSBANKE fra 1835 med Indledning og Noter fra 1941" af Chr. Axel Jensen, 1942

"Biskop H. A. BRORSON's Synodalmonita" af F. Elle Jensen, 1942

"Om Postvæsenet i VEJEN SOGN" af C. J. P. O. Sestoft, 1942

"Fra HUNDERUP SOGN [Gørding herred] om Uld, Kartning, Spinding og Farvning" af T. Tobiassen, 1942

"Stiftsprovst P. N. FROST. 1780-1845" af August F. Schmidt, 1942

"GRUNDTVIG og England : Studier over Grundtvig" af J. P. Bang, 1932

"GRUNDTVIG's Arv" af J. P. Bang, 1925

"ØSTER HORNE HERREDS's Skolefundatser. (Skildringer fra omkring Aar 1741" af Sigurd Kristensen, 1942

"ANDST KIRKE og Præsten Jonas Jensen Koldingensis" af J. Iversen, 1942

"JØRGEN RATHLOU til Krogsgaard og hans Bønder" af H. K. Kristensen, 1941

"Kampdiget og Adelgrøften i GRIMSTRUP KRAT [Skast herred]" af M. A. Ebbesen, 1941

"Om den gamle GRENE KIRKE. (I anledning af 50-året for dens nedrivelse.)" af Johs. Brus, 1941

"En menig Soldats [JENS CHRISTENSEN i Ovnbøl] Optegnelser fra Krigen 1864" ved J. Carl Christensen, 1941

"Viborgminder" af J. P. BANG, 1929

"Gyllingpræsten OTTO MØLLER : Liv og Forfatterskab" af J. P. Bang, 1931 

"PEDER JAKOBI NIELSEN" af T. Kragelund, 1941

"P. S. VIG" af August F. Schmidt, 1941

"AGERKROG [i Tistrup sogn, Øster-Horne herred]" af H. K. Kristensen, 1941

"HARTVIG PHILIP RÉE og hans Slægt" af Josef Fischer, 1912

"Familien HAUSEN" af Josef Fischer, 1917

"Et Bidrag til HANS ROSTGAARD's og KROGERUP's Historie" af G. Hornemann, 1899

"En Aftægtskontrakt (OKSBY SOGN]" af P. M. Gundesen, 1940

"TORBEN KLINTING" af H. K. Kristensen, 1940

"PEDER POULSEN, Vittarp [1876-1939]" af Hans Torbøl, 1940

"Slægten WALTHER i AASUM : Nogle Optegnelser for dens Ungdom" af Kristian Lohmann, 1915

"HANS CHRISTIAN RASMUSSEN [1841-1893], Gaardejer i Aasum" af Kristian Lohmann, 1893

"Galgen ved HVOLBØL" af August F. Schmidt, 1940

"Da de SEEST BYMÆND skyldtes for ulovligt Købmandsskab" af M. A. Ebbesen, 1940

"En betrængt Barber [JOHAN MØLLER i Varde]" af A. Sørensen, 1940

"Oplysninger betræffende RUDKJØBING KJØBSTAD med Bemærkninger om de danske Kjøbstæder i Almindelighed og Øen Langeland" af P. Rasmussen, 1849

"JACOB SIMONSEN og Hustru ROSE født HAHN og deres Forfædre" af Josef Fischer, 1923

"Drengeliv i Kroen" af VILHELM RASMUSSEN [1869-1939], 1939