Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

Februar 2023:

"ODENSE MUSIKFORENING 1866-1916 og dens Forgængere 1856-1865" af Chr. M. K. Petersen, 1916

"Festskrift ved HORNE HUSFLIDSFORENING's 50 Aars Jubilæum" af Jens Holm, 1917

"LANGELANDS Forening for Plejebørn af 1867" ved 50-års jubilæet 24. april 1917 af Preben Hansen og F. Ahlefeldt-Laurvig, 1917

"RASMUS HANSEN's Mindebog" ved Morten Eskesen, 1883

Januar 2023:

"KASTELLET FREDERIKSHAVNS FÆNGSELSHISTORIE gennem 250 Aar" af Victor Krohn, 1926

"Christian Tobiassen : GJEVNINGEbogen" ved Gunnar Knudsen, 1914

"Historiske Efterretninger om Hovedgaarden EDELGAVE" af J. P. Jørgensen, 1914

"Spredte Meddelelser om Svenskekrigen 1658-1660 fra Egnen omkr. ROSKILDE" af Ole Hansen, 1914

"Gamle Gravstene i TUNE HERRED" af V. Mortensen, 1914

"Tyske beslaglæggelser i ODENSE og ASSENS amter 1940-45 : Anvendelse, varighed og erstatning" af Hans Henrik Jacobsen, 1980

"JENS VILHELM PEDERSEN (1836-1921) : En grundtvgiansk friskolelærer fortæller" ved Vibeke Harsberg, 1980

"Kriminalitet og social forsorg i ODENSE 1920-39" af Carsten Egø Nielsen, 1979

"Kampen om KERTEMINDEbanen" af Kirsten Helle Pedersen, 1978

"ODENSE før og nu" af A. Nordahl-Petersen, 1931

"ØVERØD. En Tale til det indkvarterede Mandskab, holdt i Ydergaarden paa Gammelbo" af Axel Olrik, 1914

"ROSKILDE MINDER 1863-67" af S. Skouboe, 1914

"Fra Amtets Nordøstgrænse. (RUDEGAARD og RUDERSDAL KRO)" af L. P. Petersen, 1914

"Nogle Breve fra Hertug Frederik Christian af Augustenborgs sidste Aar" ved Aage Friis, 1898-1901

"Fra ØSTERPORT til STORE VIBENSHUS : En historisk Spadseretur" af Victor Krohn, 1923

"Nye Aktstykker vedrørende de politiske Forhandlinger i Kjøbenhavn i December 1813 og Kielerfreden i Januar 1814" ved Aage Friis, 1898-1901

"KASTELLETS Volde og Udenværker : Spredte Træk af deres Historie fra de ældste Tider til vore Dage" af Victor Krohn, 1917

"CREDITKASSEN for LANDEIENDOMME i ØSTIFTERNE" af Erik Arup, 1916

"Hofmaler og Hofbygmester CARL MARCUS TUSCHER" af Martin Due, 1916

"VILHELM BIRKEDAL" af Johs. Monrad, 1917

"Provst J. V. Pontoppidan. Mindetale i Historisk Samfund for Københavns Amt 22. Januar 1913" af Thomas Bredsdorff, 1913

"Professor JACOB KORNERUP. Mindetale i Historisk Samfund for Københavns Amt 29. April 1913" af Thomas Bredsdorff, 1913

"BALLERUP BY pa Udskiftningens Tid omkring Aaret 1780 med adskillige Træk af Livet i Ballerup omkring den Tid" af P. C. Tüchsen, 1913

"Fra Krigen 1807. Tradition fra HØJETOSTRUP SOGN" af J. P. Jørgensen, 1913

"De svenske Grave paa SMØRUMNEDRE BYMARK" af J. P. Jørgensen, 1913

"Smaatræk af Livet i ROSKILDE og Tidsaanden fra 1840-50" af Niels Fritz, 1913

"Om DRONNING MARGRETHE's Forbindelser med ROSKILDE og hendes Gravmæle i Domkirken" af J. Kornerup, 1913

"Paasketid 1915. Minder fra VOR FRUE KIRKE i SVENDBORG" af Fr. Helms, 1915

"HENRIK BLOME, Lensmand paa Hald, og hans Stridigheder med den danske Adel" ved A. Heise, 1887-89

"Om KRONBORG's Erobring 1658" ved S. A. Sørensen, 1887-89

"MICHAEL FRANCK's Rejse til Danmark 1590" af Troels Lund, 1887-89

"Efterretninger om Humanisten JØRGEN GYLDENSTJERNE" ved Holger Fr. Rørdam, 1887-89

"Den danske Adels Hartkorn i Kristian den fjerdes Tid" af Kr. Erslev, 1887-89

"Nogle Optegnelser af Fru KIRSTEN MUNK og hendes Slægt, Fra Arkivet paa Ovesholm" ved S. Birket Smith, 1887-89

"Breve fra IVER HUITFELDT" ved H. J. Huitfeldt-Kaas, 1887-89

"Aktstykker til Universitetets Historie i Tidsrummet 1621-60" af Holger Fr. Rørdam, 1887-89

"Aktstykker til Roskilde Bispestols Historie i Niels Skaves Tid" ved William Christensen, 1893-97

"Resident Heinrich Carl Meinigs Indberetninger til Hansastædernes Regering om Forholdene ved det danske Hof i Aarene 1770-72" ved Louis Bobé, 1893-97

"Nogle Aktstykker til Oplysning om Kjøbenhavn i Midten af det 17. Aarhundrede" af O. Nielsen, 1893-97

"Aktstykker til Universitetets Historie i Tidsrummet 1661-1732" af Holger Fr. Rørdam, 1893-97

"DET DANSKE HEDESELSKAB 1866-1916 - Et Jubilæumsskrift" af C. Nyrop, 1916

"Familien HUTZELSIEDER i Danmark" af S. O. Fasting, 1917

"Fortegnelse over Rigsdagsvalgene, Rigsdagssamlingerne, Ministerierne, Rigsdagens Formænd, Medlemmerne af den grundlovgivende Rigsforsamling og af Rigsdagen 1848-1916 samt Talerfortegnelser for Den grundlovgivende Rigsforsamling 1848-49 og for Rigsdagssamlingerne 1850-87" af A. Lauesgaard, 1916

"Udsigt til en del af brevstoffet i Jens Bircherods dagbøger" ved Carl S. Christiansen, 1893-97

"Beretning om NAKSKOV's Overgivelse 1658" af P. C. Bang, 1893-97

"Breve fra Slutningen af det 18. Aarhundrede" ved L. Koch, 1893-97

"Et Slægtsminde fra Trediverne [KRISTIAN HANSEN i Lille Lundsgaard i Aasum] - Tale ved Jordefærden paa Lille Lundsgaard i Aasum Sogn den 23. Februar 1915" af Kristian Lohmann, 1915

"Stiftamtmand Dr. phil. AUGUST REGENSBURG - Et Hundredaarsminde" af Vilh. Grundtvig, 1915

"NEBBESLOT" af Thomas B. Bang. 1912

"KØBENHAVNS AMTS Landsbynavne" af Marius Kristensen, 1912

"Blade af KARLSLUNDE KIRKES Historie i henved 300 Aar" af V. Mortensen, 1912

"Brogede Rejsebilleder" af ELISABETH JERICHAU-BAUMANN, 1881

"Historiske Optegnelser om LEDØJE SOGN i ældre Tider indtil Stavnsbaandets Løsning" af J. P. Jørgensen. 1912

"SELSØ KIRKE og SKIBBY KIRKE" af J. Kornerup, 1912

"Ingerd, Grevinde af Regenstein, Stifterinde af ST. KLARAS KLOSTER i ROSKILDE" af J. Kornerup, 1912

"Kong Frederik den Anden's Begravelse i ROSKILDE DOMKIRKE d. 5. Juni 1588" af H. R. Hiort-Lorenzen, 1912

"Træk af SENGELØSE KIRKE's Historie" af N. L. Nielsen, 1911

"Folkesagn fra HØJELSE og OMEGN" af N. P. Nielsen, 1911

"ROSKILDE i Frederik den 6tes Tid" af J. Kornerup, 1911

"SVENDBORG AMTSSKYTTEFORENING gennem 50 Aar" af Hans R. Egebjerg, 1915

"En gammel Jernbanemands Erindringer 1854-1892" af H. H. A. Rambusch, 1916

"Til Erindring om HARALD JERICHAU" af Elisabeth Jerichau, f. Baumann, 1879

"Regensprotokollen for de Skoledisciple, som nød Kongens Kost i DUEBRØDRE KLOSTER i Roskilde" af L. Heuer, 1910

"Et Blad af KARLSLUNDE og KARLSTRUP SOGNES Historie" af V. Mortensen, 1910

"Smaabilleder fra ROSKILDE for hundrede Aar siden" af J. Kornerup, 1910

"Livsfortællinger 1" af ULLA ELISABETH LUNAU, 2023

"HENRIK WERGELAND : En litteraturhistorisk Skitse" af H. Schwanenflügel, 1877

"BLIXEN FINECKE og BISMARCK : En Brevveksling" ved Aage Friis, 1916

"En slægt VILLADSEN fra Jetsmark sogn (Hvetbo herred) : om VILLADS NIELSEN, født 1819, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1985

"En slægt JØRGENSEN fra Jetsmark sogn (Hvetbo herred) : om JENS JACOB JØRGENSEN, født 1854, hans forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1977

"Livs-Fragmenter : Kapitler af en Selvbiografi" af H. H. L. SCHWANENFLÜGEL, 1946

"Det gamle KØBENHAVN" af Knud Bokkenheuser, 1919

"CHRISTEN KOLD" af Holger Begtrup, 1916

"Ungdomserindringer" af ELISABETH JERICHAU-BAUMANN, 1874

"HOLBÆK KØBSTAD's Historie" af Albert Thomsen, 1936-42

"HOLBÆK KIRKE før og nu : Nogle træk af de gamle Holbæk-Kirkers Historie" af Albert Thomsen, 1922

"MUSEEET for HOLBÆK og Omegn : En kortfattet Vejledning for Besøgende" af Albert Thomsen, 1928

"Op og ned ad Algade [HOLBÆK)" af Albert Thomsen, 1943

"Omkring Bysøen : Billeder fra det gamle HOLBÆK" af Albert Thomsen, 1944

"Skomagere og Garvere i det gamle HOLBÆK" af Albert Thomsen, 1948

"Pottemagere i HOLBÆK gennem 300 Aar" af Albert Thomsen, 1945

"Historiske Efterretninger om AVNSLEV og BOVENSE SOGNE i ældre Tid" af Albert Thomsen, 1922

"ANDREAS ÆREBOE" af Albert Thomsen, 1946

"LISELUND" ved Louis Bobé og Chr. Axel Jensen, 1918

"GJORSLEV : Roskildebispens Borg paa Stevns og dens Bygningshistorie" af Chr. Axel Jensen, 1924

"KØBENHAVNS BYMUSEUM i et halvt sekel 1901-1951" af Chr. Axel Jensen, 1951

"RIBERHUS SLOTSBANKE" af Chr. Axel Jensen, 1942

"SLAGELSE Sankt Mikkels Kirke og Sogn i 600 Aar" af P. Severinsen og Chr. Axel Jensen, 1933

"CLAUS CORTSENS Gaard i Horsens" af Chr. Axel Jensen, 1909

"Danmarks SNEDKERE og BILLEDSNIDERE i Tiden 1536-1660" af Chr. Axel Jensen, 1911

"Minder om HERLUF TROLLE og BIRGITTE GØJE i HELSINGØR OLAIKIRKE" af Chr. Axel Jensen, 1907

"Stamtavle over Slægten WOLF fra Slesvig - 4. Udgave udgivet af Slægtssammenslutningen Wolf" af Johannes Wolf, 1929

December 2022:

"De danske landbebyggelser i 1680'erne" af Peder Dam, 2022

"Danske Helgeners Levned" af Hans Olrik, 1893-1894

"VIBORG DOMKIRKE med Stad og Stift i 800 Aar" af P. Severinsen, 1932

"Biographiske Efterretninger om dem, der ved Kjøbenhavns Universitet have erholdt de høieste akademiske Værdigheder" af F. E. Hundrup, 1854-59

"Turist i KØBENHAVN : En praktisk Rejsefører" af Tage Heft, 1932

"Om Lavenes indbyrdes Rang og det almindelige Omdømme om dem" af C. Nyrop, 1880

"Udskiftningen af BRAHETROLLEBORG for 100 Aar siden. Et Festskrift ved Afsløringen af Mindesmærket for Grev Ludvig Reventlow den 14de September 1888" af N. Rasmussen Søkilde, 1888

"ST. KNUDS KIRKE i Odense, dens Bygning, Monumenter og andre Mærkeligheder" af H. P. Mumme, 1844

"Efterretninger angaaende BYEN RIBE udgivne som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Ribe Kathedralskole 1831-48"

"Familien TØRSLEFF : Stamtavle over Efterkommere af Hans Vincentsen Tørsleff ·· til Estruplund · død 1765 ··" af Torkil Baumgarten, 1913

"Danmarks anden Seminarist JOHANNES PADE's Autobiografi og Familien Pades Stamtavle" ved Torkil Baumgarten, 1915

"Slægten PILEGAARD" af Torkil Baumgarten, 1931

"Stamtavle over Familien ØRSNES med nogle Oplysninger om ØRSNESGAARDE i FARSTRUP SOGN" af Torkil Baumgarten, 1914

"Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i HERLUFSHOLM LÆRDE SKOLE i Juli 1872"

"KOLDINGS GADER" af Georg Bruun, 1937

"LANGELAND : Udvikling og Erhvervsliv indtil 1943" af Tage Heft, 1943

"Selskabet POLYHYMNIA gennem 100 Aar : 1815 - 14. Januar - 1915" af Torkil Baumgarten, 1915

"Danske Sæder og Skikke : En Undersgelse af Livet i en dansk Købstad før og nu" af Tage Heft, 1943

"Ansigter fra HEDEN  skildret i Ord og Billeder" af Tage Heft, 1940

"FREDERIKSHAVN : Udvikling og Erhvervsliv" af Tage Heft m.fl., 1944

"ESBJERG : Udvikling og Erhvervsliv" af Tage Heft m.fl., 1944

"THISTED og THY : Udvikling og Erhvervsliv" af Tage Heft m.fl., 1943

"BORNHOLM : Udvikling og Erhvervsliv" af Tage Heft m.fl, 1944

"HERNING : Hammerum Herred" af Tage Heft m.fl, 1943

November 2022:

"ERNST BORCK : Elevminder" af Georg Bruun, 1926

"KLITFOLK : Langs Vestkysten fra Skagen til Sønderho" af Tage Heft, 1941

"VESTJYSKE SKILDRINGER" af Torben Klinting, 1925

"V. C. S. TOPSØE og Godsejerne" af Th. Graae, 1881

"To Portrætter fra KOLDINGHUS [Dronning Dorothea og Caspar Markdaner]" af Georg Bruun, 1931

"HANS SNEEKLOTH. Mindeblade paa 100 Aarsdagen for hans Fødsel" af Georg Bruun, 1912

"BRANDORFFS GAARD i KOLDING" af Georg Bruun, 1934

"Den danske Skole og de Collinske Skoler i KOLDING" af Georg Bruun og Niels Jacobsen, 1939

"KOLDINGS GAMLE LAV" af Georg Bruun og Niels Jacobsen, 1940

"KOLDING BYS SEGL og VAABEN" af Georg Bruun og Niels Jacobsen, 1938

"Halvtreds Aar : Blade af KOLDING LATIN- og REALSKOLES og KOLDING HØJERE ALMENSKOLES Historie 1880-1930" af Georg. Bruun, 1930

"KOLDING LÆRDE SKOLES Historie" af Parmo C. Tang Petersen, 1914

"VEJLE AMTS HØJERE REALSKOLE i KOLDING 1856-1880" af Georg Bruun, 1925

"DE KONGELIGE DANSKE RIDDERORDENER : 15. November 1863 - 1903" og "Supplement 1908" ved H. F. Grandjean m.fl., 1903-08

"KOLDING HØJERE ALMENSKOLES MAJFEST" af Georg Bruun, 1924

"KOLDING LÆRDE SKOLE (1542-1856)" af Georg Bruun, 1936

"JENS PETER WISSING : En Koldingborger" af Georg Bruun, 1925

"DRONNING DOROTHEAS SKOLEHUS : Bidrag til KOLDING LÆRDE SKOLES Historie 1537-1725" af Georg Bruun, 1928

"KOLDING før 1700 : En Hjemstavnsbog" af Georg Bruun, 1933

"Vejviser og Adressebog for RANDERS KJØBSTAD, 1881" ved J. Schuster, 1881

"Veiviser og Adressebog for RANDERS KJØBSTAD, 1871" ved J. Schuster og A. Rasmussen, 1871

"I røg og damp" : fra bondelandsby til stationsby : op- og nedture for to landsbyer i VISSENBJERG SOGN" af John Jakobsen, 2019

"FRITZ JÜRGENEN og hans Tegninger" af Nicolaj Bøgh, 1897

"BRENDEKILDE : Liv og værk" af Anne Christiansen, 2021

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder" af Bering Liisberg m.fl., 1904-10

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : KØBENHAVN" af Bering Liisberg m.fl., 1904-07

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : KOLDING" af Bering Liisberg m.fl., 1905

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : FREDERICIA" af Bering Liisberg m.fl., 1905

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : ESBJERG" af Søren Alkærsig m.fl., 1905

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : VEJLE" af Bering Liisberg m.fl., 1905

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : RANDERS" af Bering Liisberg m.fl., 1905

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : HORSENS" af Bering Liisberg m.fl., 1904

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : AALBORG" af Bering Liisberg m.fl., 1904

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : AARHUS" af Bering Liisberg m.fl., 1904

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : ASSENS" af William Norvin, 1910

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : SVENDBORG" af Bering Liisberg m.fl., 1910

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : ODENSE" af Bering Liisberg, 1904

"Mindeord om Lærer J. ANDERSEN - Nr. Nebel" ved Torben Klinting, 1931