Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En dansk Søofficer Kontreadmiral VICTOR HANSEN's Minder" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist, 1927

Johan Emil Victor Hansen (1837-1912) kom til verden i København som søn af en musiker. Som 20-årig blev han løjtnant og var en tid havnemester i St. Thomas. Han fortsatte karrieren inden for søværnet og var ved afskeden i 1898 avanceret til kontreadmiral. Han var et udpræget foreningemenneske og bl.a. præsident for Dansk Idræts-Forbund og De forenede danske Motorejere. Samtidig var han forfatter af bl.a. lærebøger og redaktør af tidsskrifter.  

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1927 fik de udgivet bind nr. L: "En dansk Søofficer Kontreadmiral Victor Hansens Minder", der indledes med:

Da Kontreadmiral Victor Hansen efter et langt og indholdsrigt Liv i Statstjenesten i 1909 aftraadte som Overlods, tilbragte han en Del af sin Livsaftens Timer med at nedskrive sine Minder. Oprindelig var det hans Hensigt kun at nedskrive nogle Erindringer om sin Fader, Kammermusicus Christian Julius Hansen; men da dette var fuldbragt, tog — som han selv har udtrykt det — Pennen Magten fra ham, og han naaede at faa fuldført Fortællingen om sin næsten halvhundredaarige Tilværelse i den danske Marines Tjeneste.

Victor Hansen er Typen paa en dansk Søofficer af den gamle Skole: pligtopfyldende og sejg, djærv som en Søulk og ridderlig som en Hofmand — saadan tegner han sit eget Billede. Og en egen indtagende og prunkløs Tone gaar gennem hans fordringsløse Fortællen. Han tilhører de stolte Fregatters og de elegante Corvetters Tid; selv om Dampen nu og da tages til Hjælp, kommer den dog kun i anden Række. Victor Hansen er Sejlskibsofficeren, der paa sine mange Krystogt og Udkommandoer til den gamle og ny Verden lærer at forene sit inderligt danske Væsen med et Verdensmandssnit; som „fjernt fra Danmark“ paa Sydamerikas Kyster viser Flaget og som holder Traaden knyttet med Danmarks eneste Tropedrøm, vore svundne Besiddelser i Vestindien. Intet Sted i danske Erindringer er vel denne mærkelige Krysning af Nyboderduft og Palmesus saa mættet gengivet som i Kontreadmiralens Erindringer. De er som et vemodsfuldt Minde om en nu slukt Glans, om dansk Forvaltnings eneste Luxus i svundne Dage.

Memoirerne følger næsten fra Aar til Aar Udviklingsgangen i den danske Søofficers Liv, og her skal da forlods ikke gøres Rede for dette. Men hvad de ikke nævner er Victor Hansens literære Virksomhed og hans betydningsfulde Indsats som Organisator af dansk Idræt. Han skrev Lærebog i Sømandsskab, redigerede i en lang Aarrække „Tidsskrift for Søvæsen“, udgav „Vore Søhelte“ og er ogsaa Forfatter til en mindre Novellesamling „Underforskellige Himmelstrøg“, saa at Arbejdet med Pennen visselig ikke var ham fremmed. Men Sporten var dog hans Hjertesag: i 1884 stiftede han det første danske Idrætsblad „Tidsskrift for Sport“ og udgav senere „Illustreret Idrætsbog“; og ved „Dansk Idrætsforbund“s Stiftelse blev den varmhjertede og repræsentative Mand valgt til Forbundets Præsident, hvilken Stilling han beklædte til sin Død i 1912.

Hans Minder om et langt Liv i Marinens Tjeneste og om hans ejendommelige Fader er velvilligst stillet til Raadighed af Admiralens Søn, Statsmeteorolog, Kaptajn C. Speerschneider. Nogle Forkortelseri Manuskriptet er hist og her foretagne — dels enkelte forekommende Gentagelser, rent annalistisk upersonligt Stof, og nogle By- og Stedsbeskrivelser fra fremmede Lande, der intet giver udover det kendte. Men alt er medtaget, hvor Forfatterens Person har Lod og Del med i Spillet.

Ved Siden af Admiral Dahlerups og Kommandør Paludans Erindringer er Admiral Victor Hansen’s et af de værdifuldeste Bidrag til Skildringen af dansk Søofficers-Liv i en Tid, der allerede nu synes at ligge langt tilbage. Disse Minder være da viet den Stand, der altid gav det danske Folk gode og prøvede Tillidsmænd.

                                                                                                        Udg.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link