Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Brogede Rejsebilleder" af ELISABETH JERICHAU-BAUMANN, 1881

Elisabeth Maria Anna Baumann (1819-1881) var født i Polen som datter af en kortfabrikant. Fra 1838-45 var hun i Düsseldorf for at studere kunst. Et år senere mødte hun i Rom sin senere ægtemand billedhugger Jens Adolf Jerichau. De fik 9 børn sammen, men det forhindrede hende ikke i at udøve sin malerkunst eller foretage lange udlandsrejser. Som billedkunstner blev hun ikke vel modtaget af dansk kulturliv, men hun havde stor succes uden for landets grænser.

I 1881 fik hun udgivet sine "Brogede Rejsebilleder". Bogen indledes med denne fortale (i uddrag):

Min Hensigt er som Øjenvidne at berette, Hvad jeg har oplevet, saavel under mit korte Ophold i Orienten fra Oktober 1869 til Marts 1870 som senere i 1874—75, hvilket betegner mit længste Ophold i Tyrkiet. 

Som en Idyl fremtoner mit Ophold i Pallas Athenes Stad. Den danner Mellemgrunden i mine Rejseerindringers Række med Parthenon og Propylæerne, med Akropolis, som straalende Midtpunkt, medens mine store Erindringer om Roma — min gamle, tro Veninde — indtage Hæderspladsen, og saa mange andre smaa glade, italienske Erindringer slaa Kolbøtter i Forgrunden, til de paa den anden Side af Alperne trille ned og om i de frodige Dales friske Enge. Det bliver altsaa meget brogede Billeder, jeg vil male, og jeg maa forlods bede den strænge Kritik om Forladelse, om Naade endog, ifald jeg hist og her træder lidt over Stregen; thi Ægyptere, Tyrkere, Grækere og Italienere ere alt for forskjellige Elementer, til at de kunne danne en Helhed, undtagen det da skulde lykkes mig at kunne forene.dem ligesom Solstraalerne, der jo have samme Udgangspunkt, i ét og samme Brændpunkt,  nemlig i kunstnerisk Enhed. For at opnaa denne Enhed vil jeg strax, uden at gjentage flere af de alt bekjendte Skitser fra 1874—75, men holdende mig til de tidligere paa Rejsen 1869 til 70 oplevede Erindringer, først bede Læserne, at de over Rutschuk og Varna ville følge mig til Konstantinopel og Athen og derfra til Ægypten, hvor jeg fik det første Indblik i de Forhold, jeg her vil berøre; derpaa ville vi hvile lidt ud i Rom og Italien, ja endog for en kort Tid vende hjem til mit egentlige Familie-Hjem, og efter at vi derpaa have gjort en lille Udflugt til St. Petersborg, ville vi paany gjæste Tyrkiet en længere Tid.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.