Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Min Afsked som Valgmenighedspræst paa Mors belyst navnl. v. tjenstlige Breve"af RASMUS LUND,1883

Rasmus Lund (1827-1889) kom til verden i Brande præstegård som søn af sognepræsten. Han gik i sin faders fodspor og blev i 1853 cand.theol. I nogle år var han huslærer, derefter kapellan i Magleby på Møn og senere i Tyrstrup i Sønderjylland. I 1864 måtte han forlade Sønderjylland og blev sognepræst i Jetsmark. 7 år senere kaldtes han til præst for den nystiftede valgmenighed på Mors. På grund af sin og menighedens grundtvigske "frihedskrav" blev han i 1883 frataget sin anerkendelse som valgmenighedspræst. 

Han udgav de tjenestlige breve i forbindelse med afgangen og indleder skriftet med:

Det er ikke min Hensigt paa efterfølgende Blade at give en udførlig Beretning om de Forhold, der har ført til, at min Anerkjendelse som Præst i Valgmenigheden paa Mors ved kgl. Resolution af 20. Januar blev tagen tilbage. Derimod vilde jeg saa vidt muligt fremlægge de tjenstlige Skrivelser, som har været vekslede mellem de folkekirkelige Myndigheder og mig i de Sager, som har ført dertil.

Og jeg vil søge at belyse disse, dels ved at optage enkelte private.Breve, dels ogsaa ved en kort Oversigt efter hvert Afsnit, hvori det lille Skrift vil falde. Jeg har nemlig tænkt, for at gjøre det lettere at overse, at dele det efter Sager, der har været forhandlet om.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.