Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "OLE LUND : Livet i en Provinsby [Fredericia] ved Aarhundredets Midte" ved Oscar Geismar, 1899

Ole Lund (1812-1891) var født i Helsingør som søn af en købmand. Som  19-årig blev han student fra Helsingør og 5 år senere cand. jur. I 1847 fik han en stilling som auditør ved garnisonen i Fredericia, og fra 1852-1870 ses han som herredsfoged i Nørre-Horne og Bøvling herreder. 

Oscar William Harald Geismar (1877-1950) kom til verden i København som søn af en fabrikant. Allerede som 17-årig blev han student fra Borgerdydskolen og 5 år senere cand. theol. Herefter var han bl.a. huslærer, højskolelærer, højskoleforstander, avisredaktør, kapellan i Tirsted, sognepræst i Rønninge og Rolfsted, valmenighedspræst i Kerteminde og sognepræst ved Christiansborg Slotskirke. Han nåede også at være anmelder i Fyns Venstreblad og er kendt som forfatter til et sort antal bøger om kristelige og etiske emner. 

I 1899 fik Geismar bearbejdet og udgivet Ole Lunds erindringer fra dennes tid i Fredericia omkring 3-års krigen. Bogen indledes med:

UDGIVERENS FORORD.


Det Værk, som hermed forelægges Læseverdenen, er forfattet af den for otte Aar siden afdøde fhv. Herredsfoged Ole Lund.

Forfatteren er født i Helsingør 1812, Søn af Købmand Troels Lund. Han gik i Skole i Helsingør, blev Student og senere juridisk Kandidat med Laudabilis, hvorpaa han modtog Ansættelse som Auditør; han forfremmedes snart til Overauditør og deltog som saadan ved 13de Brigade i Krigen i 48—50. Det var ved denne Lejlighed, at Forfatteren opholdt sig i Fredericia og gjorde de Studier, som næsten 30 Aar efter ere nedskrevne i nærværende Bog.

Efter Krigen blev han Herredsfoged i Nørre-Bølling Herreder, fra hvilken Stilling han paa Grund af Svagelighed tog sin Afsked i Aaret 70. Sine sidste 20 Aar henlevede Forfatteren i København, sysselsat med at nedskrive flere Bind Erindringer, hvoraf dette er det første, som forelægges Læseverdenen.

Det Manuskript, hvorefter Udgivelsen er foretaget, er dateret 1879, og i Sammenhæng hermed staar, at Værket af Forfatteren kaldes: Livet i en Provindsby for en Menneskealder tilbage, altsaa c. 1840—50. Men da denne Forfatterens Aarsangivelse maatte ændres til 1899, blev det samtidig nødvendigt at ændre Titlen for ikke at fremkalde en Misforstaaelse af, hvilket Tidsrum der sigtes til. Udgiveren har derfor kaldt Værket: Livet i en Provindsby ved Aarhundredets Midte, og han søger Berettigelsen til denne Ændring i dens Nødvendighed.

Men med en forhaabentlig undskyldelig Inkonsekvens har Udgiveren i selve Værket bibeholdt alle de mange Hentydninger til den Tid, hvori Forfatteren levede, saaledes at Læseren maa erindre, at naar der i det følgende refereres til »Nutiden«, »nutildags«, »vore Dage« etc., skal der tænkes paa Værkets Tilblivelsestid, altsaa Aarene 1870—79.

Skulde Sporene af Affattelsestiden udslettes, vilde dette medføre en Ændring af mangfoldige Udtryk og Vendinger og tillige — hvad værre er — Tabet af den Duft, som hviler over hele Bogen, en Udslettelse af dens ejendommelige, historiske Kolorit. Men et saadant Skridt har Udgiveren anset sig for aldeles uberettiget til at foretage, ligesom det ogsaa er hans Mening, at Værket vilde tabe adskilligt i Værdi derved.

Udgiverens Arbejde har derfor kun bestaaet i en gennemgaaende Rettelse, snart af noget uforstaaelige Ord og Vendinger, snart af altfor knudrede Sætningsbygninger. Desuden er der hist og her bortskaaret en Del vidtsvævende Digressioner. Men dette Arbejde er foretaget saaledes, at Forfatterens Stil er bibeholdt i sin fulde Ejendommelighed; der er intet udvisket af den gammeldags Sprogtone, naar det blot kunde bevares. Men naturligvis har Grændsen her været vanskelig at træffe.

Og hermed overlades denne kulturhistoriske Skitse til sin Skæbne. Maatte den finde et forstaaende og velvilligt Publikum!

 

    København i Oktober 1899.
                                                                                                         Oscar Geismar.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.