Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "KRAK : Danmarks ældste Forretninger", 1915

Bogen indledes med:

Denne Bog er en udvidet Fortsættelse af T. KRAKs (efter hans Død) i 1910 udkomne Bog: Danmarks Ældste Forretninger. Denne Udgave medtager bestaaende Forretninger, der er grundlagt før Udgangen af 1870. Den forrige Udgave gik kun til 1860. løvrigt har vi holdt os indenfor de samme Rammer som forrige Gang; vi har kun medtaget de egentlige Byerhverv (denne Gang tillige Apoteker), derimod ikke Landhaandværkere, Møller eller Købmænd paa Landet.

Det er lykkedes os at finde omtrent 1.000 Forretninger, der burde have været med i forrige Udgave, og yderligere opspore henved 750, som er grundlagt mellem 1860 og 1870. Tallet paa de ældste Forretninger er derved bragt op til 1.000 i Kjøbenhavn og 1.700 i Provinserne. Den Omstændighed, at vi gennem vor øvrige Virksomhed stadig er i Forbindelse med hele Landets Handel og Industri, er Aarsagen til, at vi har kunnet samle et saa stort Antal Oplysninger.

Der er udsendt enten Manuskript eller Spørgeskema til alle de optagne Virksomheder, og Udarbejdelsen af Stamtavlerne er for Størsteparten foretaget af de paagældende selv.

Det har ofte for de enkelte været forbundet med et stort Arbejde at indhente de meddelte Oplysninger, og vi siger vor bedste Tak for alle de mange gode Besvarelser paa vore Spørgsmaal.

                                                         

                                                                                                              KRAKS FORLAG.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.