Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Det russiske Fyrstehof i HORSENS fra 1780-1807" af H. E. Friis, 1895

Hans Emil Friis (1827-1910) var uddannet farmaceut og drev Løveapoteket i Vejle 1857-1889.

Han indleder "Det russiske Fyrstehof i Horsens fra 1780-1807 samt dets Medlemmers og nærmeste Families tidligere Liv og Fangenskab i Rusland" med:

Forord.

 

Omendskønt der tidligere i «Historisk Arkiv» og muligvis andre Steder — har været Bidrag af d’Hrr. Granzow og Smith, som have behandlet det foreliggende Emne, saa formener jeg. at det desuagtet kunde have sin Interesse at faa samlet endnu flere af de spredte Efterretninger. der ere bevarede om dette lille Fyrstehof, som i noget over 25 Aar holdt Dug og Disk paa Palæet i Horsens. Jeg fik Lyst til at give mig i Kast dermed, da jeg tilfældig gjorde Bekendtskab med: «Die Familie Braunschweig in Russland im 18ten Jahrhundert» af Dr. A. Brückner, Professor i Historie ved Universitetet i Dorpat. Dette historiske Hæftes Indhold danner et godt Supplement til de Efterretninger, vi alt herhjemme have om ovennævnte lille Fyrstehofs Medlemmer i Horsens, saaledes at man paa en Maade derigennem kan følge Familiens Medlemmer fra Vugge til Grav. For yderligere at belyse Emnet har jeg nu samlet, hvad der var tilgængeligt. idetmindste for mig, i de offentlige Arkiver, samt alt, hvad jeg ved privat Imødekommenhed har været i Stand til at komme i Besiddelse af. Hr. Arkivar, Dr. Bricka i Rigsarkivet skylder jeg min erkendtligste Tak for den store Velvilje og Imødekommenhed, hvormed han støttede mig i min Søgen der. I Rigsarkivets Læsesal var jeg saa heldig, sidste Sommer, at træffe ovennævnte Professor, Dr. Brückner. som nu er flyttet til Jena. Hr. Professoren, der var kommet her til Kjøbenhavn i Anledning af et andet historisk Arbejde, han havde i Værk, var Elskværdigheden selv imod mig, da han hørte. jeg søgte Oplysninger paa et Felt, der tidligere havde været Genstand for hans Undersøgelser, og han interesserede sig saa meget mere for «Brunsvigerne i Horsens», som han selv havde skrevet om de samme «Brunsvigere i Busland». Professor. Dr. Brückner var ikke alene saa elskværdig at tillade mig at benytte. hvad han havde skrevet derom, men endog saa imødekommende senere, da han kom hjem til Jena, at lade mig tilsende fra Rusland — ikke uden personlig Ulejlighed og Udgift for ham -- et Hæfte af et russisk Tidskrift, hvori der foruden andre Oplysninger fandtes den Tegning af Fængslet i Cholmogory, som Prinsesse Catharina har tegnet, medens hun endnu var i Rusland: den findes heri Bogen. Hr. Arkivsekretær. Cand. jur. Grove i Rigsarkivet skylder jeg min bedste Tak. fordi han ikke alene oversatte og tydede for mig det Afsnit i ovennævnte russiske Tidsskrift, jeg havde Brug for, men ogsaa paa anden Maade til enhver Tid kom mig tjenstvillig imøde.

Hermed anbefaler jeg denne lille Bog til Læsernes Velvillie i det Haab, at de ligeoverfor mulige Mangler i Henseende til Retskrivning og Ordstilling vil tage skønsomt Hensyn til min Alder og min ringe Øvelse i den Art af Virksomhed.

 

          Kjøbenhavn, den 14de Februar 1895.

                                                                                                             H. E. Friis.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.