Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "VIBORG DOMKIRKE med Stad og Stift i 800 Aar" af P. Severinsen, 1932

Peder Severinsen (1869-1939) var født i Torsø, Voldborg sogn på Djursland som søn af en snedker og orgelbygger. Han valgte at studere teologi og var samtidig optaget af kristeligt studenterarbejde og journalistisk virksomhed. Han var derfor 30 år, da han blev cand. theol. I 1905 blev han kaldet til sognepræst for Tim-Madum menigheder, og fra 1913-38 tjente han i Bringstrup-Sigersted sogne. Ved siden af præstegeringen var han en anerkendt kirkehistorisker, der bidrog med mange artikler til forskellige tidsskrifter og fik udgivet adskillige bøger. 

I 1932 fik han udgivet: "Viborg Domkirke med Stad og Stift i 800 Aar". Bogen indledes med: 

Denne Bog er udarbejdet i Anledning af, at der er gaaet otte Aarhundreder, siden Biskop Eskil maa antages at have faaet rejst Viborg Bispedømmes Domkirke. Der skulde fortælles om dens Oprindelse saa godt, man kan, og især om det kirkelige Liv og det af Kristendommen tilskyndede Sindelag, der bar det store Foretagende frem, hvis Storhed vi endnu betages af. Derefter skulde der fortælles om det Kirkeliv, som Domkirken har tjent som Samlingsmærke for igennem de følgende Aarhundreder. Dette Arbejde skulde gøres gennem nye Undersøgelser af det foreliggende Materiale, men det skulde fortælles forstaaeligt for Læsere uden Forkundskaber. Bogen skulde være en Folkebog for Stiftets Menigheder.

Det var Middelalderens Kirke og Mennesker, der gav os den berømte Bygning. Denne for Nutidens Mennesker fjerne og fremmedagtige Tid skulde først og fremmest bringes Stiftets nuværende Beboere nær, og det saaledes, at det forstaas, at vi trods alle Forskelle er deres Efterfølgere i den samme danske Kirke. Man skulde gennem Bogen blive kendt med Guds Kirke blandt vore Fædre i Viborg Stift og i Danmark i Fald og i Oprejsning. Det er umuligt at gøre dette forstaaeligt for Mennesker uden videnskabelige Forudsætninger paa anden Maade, end at den almindelige Sammenhæng maa fortælles, saa at der maa fremstilles adskilligt, som ikke just er sket i Viborg Stift. Den rette Begrænsning er en meget vanskelig Skønssag, men nu er Forsøget gjort saaledes, som det vilde lykkes for mig.

Det viste sig dog, at naar dette skulde gøres fyldigt nok for Middelalderens Vedkommende, maatte den følgende Tid behandles mindre udførligt, hvis Bogens Omfang skulde hol­des indenfor det overkommelige. Derfor er de tre sidste Aarhundreder fortalt mere kortfattet. Navnlig er Tiden siden den store Ombygning kun givet i Oversigt. Denne Tid har været meget betydningsfuld og fortjener engang at faa en udførlig Fremstilling, men paa den anden Side tør det regnes med, at Oplysninger om denne Tid er mere tilgængelige. Og denne Gang gjaldt det jo et Jubilæum, der fører Tanken langt tilbage til den Tid, hvis Værk det skønne Hus er.

Jeg er taknemlig for, at man gav mig denne Opgave gældende Domkirken i min gamle Latinskoleby, hvor jeg har oplevet det afgørende for min senere Livsbane. Arbejdet har haft sine Vanskeligheder, og jeg er taknemlig for megen venlig Hjælpsomhed. »Det underjordiske Viborg« trænger til en grundig Undersøgelse, som jeg er ude af Stand til at gøre noget ved, men jeg maa i den Henseende have Lov at nævne med Tak mange gode Vink fra min gode Ven, Planteskoleejer R. Brostrøm.

 

                                                                                                                   P. SEVERINSEN.

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er uden ophavsret til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.