Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Godset SORØ AKADEMI's Funktionærer gennem to Hundredaar 1747-1947" af L. F. la Cour, 1947

Lars Frederik Barfod Dornonville de la Cour (1869-1951) kom til verden på Lyngby Landboskole som søn af forstanderen. Som 19-årig blev han student fra Schneekloths skole og cand. mag. 8 år senere. I mange år underviste han på højskoler og Lyngby Landboskole. Fra 1916 var han tilknyttet Sorø Akademi. Samtidig var han en meget anerkendt lokal- og personalhistoriker med flere udgivelser, bl.a. artikler til Årbøger for Historisk Samfund for Sorø Amt, som han tog initiativet til at stifte og var formand for 1911-32.

I 1947 fik han udgivet: "Godset Sorø Akademi's Funktionærer gennem to Hundredaar 1747-1947", som indledes med:

Forord.Den 7 Juli 1747 modtog Sorø Akademi (ikke Skolen), men det Akademi, der i sin Tid var grundet af Kristian IV og virkede i Aarene fra 1623 til 1665) sin nye Fundats, omtrent samtidig med at Ludvig Holberg testamenterede sine Godser og senere sine øvrige Ejendele og Formue til Nytte for dette. Akademiets Levetid blev imidlertid ikke lang. Efter en kort Blomstring under en Række af fremragende Lærere døde det langsomt hen og ophørte ganske, da de sidste tre Elever forlod det (1793). Alligevel kan man med Rette betragte 1747 som Aarstallet for en Nybegyndelse for det soranske Lærdomssæde, og da vi altsaa nu med raske Skridt nærmer os 2oo Aarsdagen for dettes Genopstaaen, har man fundet det betimeligt paa de følgende Blade at give en Oversigt over dem, der i disse to Aarhundreder har virket i Godset Sorø Akademis Tjeneste paa de forskellige Omraader, idet man ganske ser bort fra de Lærere, der i det samme Tidsrum har virket dels ved Akademiet, som forlængst er nedlagt, dels ved Skolen, der - dog med en længere Afbrydelse (fra 1737 til 1822) - fremdeles bestaar og nu huser et Elevtal saa stort som aldrig før.

Men de følgende Sider vil kun være at betragte som et Udkast, der saa at sige alene indeholder en Navnefortegnelse over dem, der, saavidt de har kunnet opspores, har haft deres Gerning her, idet det fra første Færd har været Tanken at fremlægge et Skrift: Bidrag til en Skildring af Godset Sorø Akademis Administrationsforhold gennem to Hundrede Aar (1747-1947) og dets Mænd, en Plan, som det er mit Haab at kunne afslutte og udsende i Løbet af et Par Aar; og der vil da deri findes nærmere Oplysninger om de enkelte Personers Livsomstændigheder m.m.

For den økonomiske Støtte, som jeg har modtaget til dette Arbejde fra Undervisningsministeriet, Sorø Akademis økonomiske Forvaltning og Sorø Akademis Skove, beder jeg om at maatte udtale min dybe Tak og Paaskønnelse.


                                           Sorø, Februar 1947.


                                                             L. F. la Cour.

Bogen afsluttes med:

Efterskrift

 


Ved Afslutningen af nærværende Arbejde føler jeg mig opfordret til at hidsætte nogle enkelte Bemærkninger. Det har, som allerede nævnt, fra første Færd været mit Ønske, at den Skildring af Godsets Administrationsforhold, som jeg i sin Tid udkastede Planen til, skulde foreligge færdig til "Dagen", men allerede paa et tidligt Tidspunkt blev det mig klart, at det vilde være umuligt. Valget stod da imellem enten at forudskikke dette Udkast eller udskyde hele Sagen, til det endelige Arbejde var gjort færdigt. Naar Resultatet blev, at den fyrste Fremgangsmaade valgtes, skyldes det ikke mindst den Omstændighed, at jeg nærede Haab om derigennem at kunne vække Interesse for mit Arbejde ogsaa paa en saadan Maade, at det kommende Skrift - hvis det forundes mig at afslutte det - paa forskellig Vis kunde nyde godt deraf. Men ved Siden deraf er jeg mig bevidst, at det her foreliggende Arbejde - trods sine Mangler, f.Eks. i Opgivelse af Fødsels- og Dødsaar, og sine Fejl, som antagelig ikke har kunnet undgaas - i sig selv rummer mange nye Oplysninger, som kan være en kommende Forsker til Hjælp, hvis det ikke skulde falde i min Lod at gaa videre med Undersøgelser til Værkets Fuldstændiggørelse og dets endelige Afslutning, 

Til nærmere Forklaring tjener, at der kun gøres Rede for den enkelte "Tjenestemand”s Funktionstid. Navn, Fødsels- og Dødsaar, saafremt disse foreløbig har kunnet findes. Ved fortsatte Undersøgelser vil disse Oplysninger forhaabentlig kunne suppleres for manges Vedkommende, Desuden gøres der opmærksomt paa, at f.Eks. - 1760 - siger, at der er fundet Oplysning om den paagældende Person i det angivne Aar, men det vides ikke, hvilke Aar der omfattede den nævntes Funktionstid. Endvidere angiver en Parentes om et Aarstal, at den anførte Person tidligst er funden ansat i Stillingen det paagældende Aar, men mulig har faaet Ansættelse før, eller senest kan angives som fungerende i dette Aar, medens hans Afgang mulig har fundet Sted senere.

For enhver, selv den mindste, RetteIse eller Tilføjelse bringer jeg paa Forhaand min bedste Tak.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link