Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "SVENDBORG AMTS Skytte- og Gymnastikforening 1915-1940" af J. Chr. Clausen, 1940

Jens Christian Clausen (1864-1941) kom til verden i præstegården i Vejlby sogn på Vestfyn som søn af sognepræsten. Han gik i faderens fodspor og blev selv sognepræst. I mange år var han tilknyttet menighederne i Brahetrolleborg og Krarup sogne, først som medhjælper og senere selv som sognepræst.

I forbindelse med Svendborg Amts Skytte-og Gymnastikforenings 75-års jubilæum påtog J. Chr. Clausen sig at udarbejde et jubilæumsskrift. Han indleder med:

FORORD


Da vor Forening i 1915 stod overfor at skulle fejre sin 50 Aars Bestaaen, var Verdenskrigen brudt ud, og en Jubilæumsfest kunde derfor ikke afholdes. Det skete først efter Krigens Afslutning i 1919. Og nu — 25 Aar efter — staar vi paany midt i en forfærdelig Verdenskrig, der ganske vist endnu ikke har ført os direkte ind i Krigen, men det, der skete den 9. April 1940: vort Fædrelands Besættelse af tyske Tropper, maa selvfølgelig i afgørende Grad indvirke paa Højtideligholdelsen af vort 75 Aars Jubilæum.


Egentlige Festligheder kan under disse Forhold ikke afholdes, men Foreningen har overdraget det til mig som en af de ældste i den og dens Styrelse at samle og opskrive det væsentligste af, hvad der er foregaaet i vor Forening i de sidste 25 Aar, siden Hans R. Egebjerg skrev sin udmærkede „Svendborg Amtsskytteforening gennem 50 Aar", idet Begivenhederne optegnes Aar efter Aar, og der afsluttes med en skematisk Opgørelse over det talmæssige.

 


       Korinth, i Oktober 1940.
                                                                                                                    J. Chr. Clausen.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.