Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ODENSE MUSIKFORENING 1866-1916 og dens Forgængere 1856-1865" af Chr. M. K. Petersen, 1916

Christian Mathias Knud Petersen (1869-1942) kom til verden i Odense som søn af en købmand. Som 18-årig blev han student og 6 år senere cand. theol. I nogle år fungerede han som lærer og senere i mange år som skoleinspektør ved Gregersen og Rasmussens skole i Odense. Ved siden af var han en meget aktiv museumsmand og var med til at indsamle materiale til H. C. Andersens Hus, der åbnede i 1908.

I 1916 påtog han sig at udarbejde jubilæumsskriftet: "Odense Musikforening 1866-1916 og dens Forgængere 1856-1865", der indledes med: 

FORORD

 

Odense Musikforening øvede sin Tiltrækning paa mig, allerede da jeg var Dreng. Efter at jeg som voksen har faaet Lejlighed til at synge med i dens Kor og til at gøre et beskedent Arbejde i dens Bestyrelse, er min Interesse for den bleven varmere og varmere. Derfor har jeg dristet mig til at skrive dette Jubilæumsskrift. Mange andre kunde have fortalt Foreningens Historie i festligere Vendinger; kun faa kunde med større Iver have givet sig i Kast med Opgaven.

Selvfølgelig kan en Bog som denne ikke give Bidrag til Danmarks Musikhistorie; men forhaabentlig vil den have lidt kulturhistorisk Værdi. For et halvt Aarhundrede siden var Odense Bys Indbyggerantal 3 Gange saa lille som nu, og der fandtes da ingen Vej uden om Musikforeningen for- dem, der vilde være med i Byens Musikliv. En detailleret Beretning om Musikforeningens Virksomhed bliver derfor tillige en Redegørelse for Odense Bys musikalske Udviklingstrin.

Bogen beskæftiger sig ikke blot med Musikforeningens Arbejde for at højne Byens musikalske Niveau; men den fortæller tillige ret indgaaende om de fleste af de Personer, der som Dirigenter, Solister og Bestyrelsesmedlemmer har været de førende i Odense Bys lille Musikverden. Jeg har tænkt, det ikke vil være uden Interesse at se, hvorfra disse Mænd og Kvinder er komne, og hvem der har givet dem deres Uddannelse. Med Overraskelse vil sikkert mange erfare, at de allerfleste af disse Musikdyrkere er fødte uden for Odense, i mindre Provinsbyer eller paa Landet.

Kun en forsvindende Del af mit Stof har jeg faaet fra trykte Kilder. Et og andet har jeg fundet i de stedlige Aviser; men Gennemgangen af de mange Aargange har absolut ikke givet et Udbytte, der stod i rimeligt Forhold til Ulejligheden. Thi Odense Musikforenings Virksomhed har — navnlig i den første Tid — i høj Grad været baseret paa Medvirkning af Amatører, og disses Navne findes ikke i Aviserne, ja ikke engang i Foreningens Protokoller eller paa dens Koncertprogrammer. Væsentlige Partier af min Fremstilling skyldes da Samtaler og Brevveksling med ældre Musikforeningsmedlemmer og de biograferede Personer eller — hvis disse er døde — med deres Slægtninge. Alle mine Meddelere bringer jeg en oprigtig Tak for den Elskværdighed, hvormed de har besvaret mine Forespørgsler. En særlig Tak retter jeg til Hr. Kammerraad Larsen, hvis Minder gaar tilbage til 1869, og til Hr. Oberst Laub, hvis Formandstid falder sammen med de Aar, da jeg som Student var borte fra Odense. Disse to Mænd har jeg særlig plaget med Spørgsmaal. Hr. Landsarkivar Wad er jeg taknemmelig for udmærket Vejledning ved Benyttelsen af Landsarkivets personalhistoriske Bibliotek. En Tak bringer jeg ogsaa Hr. Lærer C. J. Nielsen, der har gjort mig den Tjeneste at udarbejde et Personalregister.

Sidst, men ikke mindst, takker jeg Musikforeningens Formand, Hr. Redaktør Dreyer, for den overordentlig smukke Maade, hvorpaa han har indfriet sit Løfte om at bekoste Bogens Trykning.

Hermed overleverer jeg Bogen til Læserne i Haab om, at de vil se bort fra de Mangler, der nødvendigvis maa klæbe ved en historisk Fremstilling, hvis Forfatter hverken er øvet Skribent eller Historiker af Fag.

 

      Odense, den 16de Januar 1916.

                                                                                                             CHR. M. K. PETERSEN

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.