Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slesvigske Kirkebogsuddrag [VOR FRUE og GL. HADERSLEV SOGNE]" ved Th. Hauch-Fausbøll, 1908

Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll (1879-1948) kom til verden i Hassing sogn i Thy som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Poul Theodor Sofus Emanuel Fausbøll. Hauch blev tilføjet senere og var hans moders slægtsnavn.  Han blev student som 19-årig og tog året efter den filosofiske prøve, men forlod derefter universitetet for at dyrke sin store personalhistoriske interesse. Han var leder af Dansk Genealogisk Institut og er kendt for et meget stort antal personalhistoriske bøger og artikler, især om det højere borgerskabs genealogi og personalhistorie.

I 1908 udkom "Slesvigske Kirkebogsuddrag" som "2. Tillæg til Personalhistoriske Samlinger". 

Bogen indledes med en større gennemgang af kirkebøgernes historie i ind- og udland. Uddragene omfatter Vor Frue Kirke (ifølge bogen: Haderslev Marie Kirke) og Haderslev Landsogn (Gl. Haderslev). Uddragene er suppleret med mange kommentarer og stamtavler over disse familier:

Ambrosius
Boetius
Claudius
Fridsch
Heissel/Heysel
Høpfner
Hundewadt
Knudt

Bogens lange indledning afsluttes med:

I Uddragene har jeg medtaget alle Embedsmænd, saa vidt muligt alle Bestillingsmænd og kommunale Tillidsmænd og iøvrigt alt, hvad min personalhistoriske Viden har sagt mig kunde have Interesse.

Jeg har meddelt dem i kronologisk Orden, fordi Kirkebøgernes Udsagn om de forskellige Personer ikke er ens paa de forskellige Steder, hvor den samme nævnes, en Undersøgelse af, hvad der i hvert enkelt Tilfælde er det rigtige, som maa foretages, før Sammenstillingen kan finde Sted, vilde føre alt for vidt og maa derfor overlades til den, der særligt kommer til at beskæftige sig med vedkommende.

Medens Kirkebogens Stavemaade er bibeholdt for alle Personnavne, er de geografiske Navne normaliserede overalt, hvor det med Sikkerhed har kunnet afgøres, hvilket Sted, der mentes, i modsat Fald er Kirkebogens Stavemaade meddelt i Anførselstegn. Personnavnene i Parentéseme angiver vedkommendes Forældre. Ved Vielse. Daab og Fødsler staar Brudgommens eller Faderens Navn først. De anvendte Forkortelser vil let forstaas, f. Eks. 2 X = 2den Gang gift, fh. = forhen, dep. B. = deputeret Borger, Fd. = Fadder, afd. = afdød, E. e. = Enke efter. Ved Vielse angiver (H.), at Vielsen har fundet Sted hjemme i Huset, hvad Embedsstanden og det bedre Borgerskab saa godt som altid brugte.

Foran hvert Sogn har jeg meddelt, hvad jeg har kunnet oplyse af særlig Interesse om vedkommende Sogns Kirkebøger, samt hvor man skal henvende sig for at faa udstedt Attester efter Kirkebogen.

Sluttelig skal jeg udtale min ærbødigste Tak til det prøjsiske Statsministerium og Overkonsistoriet for Tilladelse til at benytte Kirkebøgerne samt til Carlsbergfondets Direktion for den mig ydede Understøttelse til mit Arbejde, ligesom jeg ogsaa føler mig i stor Taknemligheds Gæld til det danske Udenrigsministerium, specielt til Arkivaren, Hr. Baron Zytphen-Adeler, og til vort Gesandtskab i Berlin for Støtte i denne Sag.

 

Personalhistorisk Bureau, Kjøbenhavn V.

 Januar 1908.

 

                                                                                                                       HAUCH-FAUSBØLL.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link