Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "LANDMANDSBANKEN 1871-1921" af Jul. Schovelin, 1921

Julius Vilhelm Schovelin (1860-1933) kom til verden på Frederiksberg som søn af en maler. Som 17-årig blev han student fra Borgerdydskolen og 5 år senere cand. polit. Fra 1888-1910 var han sekretær i Grosserersocietetets komité og i en periode medlem af folketinget/landstinget. Samtidig var han forfatter til en del værker om økonomisk historie og jubilæumsskrifter for betydende danske virksomheder. 

I 1921 påtog han sig at skrive jubilæumsskriftet ved Den Danske Landmandsbanks 50-års jubilæum. Han indleder med:

Et halvt Aarhundrede er forløbet, siden Landmandsbanken begyndte sin Virksomhed. Enhver Dansk ved nu, hvad Landmandsbanken er. Enhver ved, den er Landets største Bank, ja endog Nordens største Pengeinstitut, en Faktor i vort hjemlige Samfundsliv, som Alle regner med.

Der er Bygværker, som er blevet til gennem skiftende Tider: det ene Slægtled efter det andet har bygget videre derpaa, hver efter sin Smag og Stil, og dog er Bygværket efterhvert blevet mere og mere monumentalt. Just saaledes med Landmandsbanken. Et trefløjet Palads: Hypothekafdelingen i den ene, Sparekasseafdelingen i den anden, men Hovedfløjen er dog „Vekselbanken”, og det er netop denne, som stadig er blevet bygget højere, bredere, solidere, stateligere, stilfuldere.

Men naar man saaledes ret har besindet sig paa Bankens betydningsfulde Nutid, saa er det just, det bliver saa pirrende et Spørgsmaal: hvorledes var da i sin Tid, for 50 Aar siden, den spæde Begyndelse — hvorledes er Landmandsbanken blevet til det, som den nu er?

Vi ser den store Bank, under hvis Tag saa mange vigtige nationale Foretagender søger Ly og Læ, eller med hvem de samarbejder til Gavn for vort Land, og vi spørger uvilkaarlig — hvem udklækkede Tanken til den, hvem paabegyndte dens Virksomhed, og hvem plejede den i dens Opvækst?

Det er disse Spørgsmaal, som vil finde Svar paa de følgende Blade.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.