Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Familien HUTZELSIEDER i Danmark" af S. O. Fasting, 1917

Sophus Otto Fasting (1875-1933) kom til verden i Nakskov som søn af en sparekassedirektør og overretssagfører. Efter præliminæreksamen fik han ansættelse i sparekassen. Nogle år senere blev han kontorist i Landbrugsministeriet. Sideløbende var han tilknyttet Dansk Genealogisk Institut. Han har udgvet en del slægtsbøger, bl.a. i 1917: "Familien Hutzelsieder i Danmark", som indledes med:

F O R O R D.

 

Nærværende Afhandling om Familien Hutzelsieder omfatter kun den danske Linje af Familien, hvortil Opgaven var begrænset.

Opgaven har ikke været let, da de Oplysninger, der forelaa, kun dannede et yderst spinkelt Grundlag. Naar det alligevel er lykkedes for mig at kunne tilvejebringe den her foreliggende, næsten fuldstændige Stamtavle over Familien her i Landet og endda - forøvrigt ved et rent Tilfælde - konstatere, at Familien ikke — som oprindelig antaget - forlængst var uddød; men endnu blomstrer her i Landet, skyldes dette gunstige Resultat væsentligst den fortrinlige Bistand ved Undersøgelserne, som jeg var saa heldig at finde hos Underarkivar ved Landsarkivet for Fyn m.m., cand. jur. Seesten samt oprindelig hos Medhjælper ved Landsarkivet for Sjælland m.m., stud.mag. Anders Carl Christensen og ved dennes Forfald senere og navnlig hos Underarkivar ved samme Arkiv, cand.mag. Harald Hatt, hvem jeg særlig er megen Tak skyldig.

Som det nærmere vil ses, er det lykkedes at gøre Rede for Stamfaderen til den danske Linje, Skoleholder Gottfried Henrich Hutzelsieder og hele hans Efterslægt, hvoraf der endnu lever Efterkommere her i Landet af hans næstældste Søn Murer og Musikant Christian Kaj Gabriel Hutzelsieder, som - hvad jeg ikke anser for udelukket - mulig har haft flere end de i Stamtavlen anførte 2 Børn. Derimod har det ikke været muligt at oplyse noget om Stamfaderens Søn Stenhuggersvend Carsten Apolio Hutzelsieder, dennes Søn og Datter samt om deres eventuelle Efterkommere. Udelukket er det derfor formentlig ikke, at der eksisterer Efterkommere efter disse enten her i Landet eller mulig i Norge eller andetsteds i Udlandet.

Endelig blev en tredie Søn af Stamfaderen, Skovrider August Peter Friedrich Hutzelsieder, Stamfader til den norske Linje af Familien, ialfald for den Linje, der har Tilknytning til den danske Linje, og den er formentlig ikke uddød; men blomstrer maaske endnu, hvad jeg dog ikke tør sige med Bestemthed, men kun formode, da jeg ikke har beskæftiget mig med denne Linje uden, forsaavidt - og saa vidt det har været muligt - angaar de af Skovrider Hutzelsieders Børn, der tog blivende Ophold i Danmark; men hvorom Oplysningerne desværre ogsaa er ret mangelfulde. Men om Skovrideren og dennes Efterslægt maa det - hvad jeg meget maa anbefale - overdrages en af de norske Genealoger - f.Eks. Stiftsarkivar E.A.Thomle i Christiania eller Bibliotekar Anton Mohr Wiesener i Bergen - at skaffe Klarhed, da alle herhenhørende Undersøgelser maa foretages i de norske Arkiver.

Sluttelig bemærkes, at med Hensyn til de Nulevende af Familien her i Landet er Oplysninger tilvejebragte ved Udsendelse af trykte Spørgeskemaer, hvis Opgivelser jeg har ladet kontrollere, hvor jeg har anset det for fornødent.

De anførte Bilag er medfulgt Hovedeksemplaret af nærværende Afhandling.

             

                 Den 13. Oktober 1917.

 

                                                                                                              S. O. Fasting

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link