Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Meddelelser om Slægten JESSEN" af N. C. Th. Jessen, 1885

Niels Christian Theodor Jessen oplyser om sig selv på bogens side 11: " f. 24/9 1847, cand phil., 1880 Inspecteur ved St. Croix Fællessukkerkogerier". Bogen indledes med:

Efterfølgende Meddelelser om Familien, haaber jeg, ville være idetmindste adskillige af dens Medlemmer velkomne. Naar jeg ikke bar medtaget Forfædrene for den yngre Linies Stammoder, er Grunden den, at jeg deels ikke har havt tilstrækkelig Tid dertil, deels har frygtet for at fordyre Stamtavlen, og deels har anseet det for mindre nødvendigt, eftersom Forfædrene for denne Linie næsten udelukkende henhøre til forskjellige af de ældste danske Adelsfamilier, om hvem det vil være forholdsvis let at skaffe Oplysninger tilveie, hvis saadanne skulde have Interesse for Nogen af Familien.

Det er min Hensigt at udgive et Tillæg til denne Stamtavle, saasnart tilstrækkeligt Materiale er tilvejebragt; alle Bidrag hertil modtages derfor med største Taknemmelighed.

Sluttelig skal jeg udtale min Tak til Alle, som have været mig behjælpelige med at samle disse Meddelelser; men særlig Tak skylder jeg min Ven Dr. jur. V. A. Secher for al den velvillige Assistance, han har ydet mig saavel ved Indsamlingen af Materialet som ved Trykningen af Stamtavlen.

     Golden Rock, St. Croix, den 1. Januar 1885

                                                              Th. J.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.