Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle vedrørende Slægten MØRCK og indgiftede og beslægtede Familier" af J. J. Rubak, 1937

Jens Jensen Rubæk (1872-1946) kom til verden i Stevnstrup ved Randers som søn af en gårdmand og kom i dåben til at hedde Jens Jensen. Efter teologisk kandidateksamen i 1900 var han i 2 år huslærer hos forskellige familier, inden han blev ordineret til personel kapellan. Senere fulgte flere forskellige præstekald, og fra 1924 ses han som provst. Han omtaler sig selv på bogens side 51.

I 1937 fik han udgivet "Stamtavle vedrørende Slægten Mørck og indgiftede og beslægtede Familier". Titlen indgår i RAO's bogsamling. Bogen indledes med:

F O R O R D

 

Efter en Tradition i Slægten skal Mørck’erne oprindelig have været adelige, men forbrød deres Adelskab under Skipper Clemens Oprør. En anden Tradition vil føre Linien helt tilbage til en af de norske Smaakonger!! — Det bliver ikke nemt i nogen af de 2 Tilfælde at opspore Forbindelsen! Men det menes dog iøvrigt, at de oprindelig er kommen fra Norge. Foreløbig maa vi begynde med en Degn. — Af Slægtens Medlemmer har Stamtavlen 160 mandlige og 152 kvindelige, ialt 312, fordelt paa 8 Slægtled, med Chr. Pedersen Mørcks Hustrus Stamrække 11 Slægtled — og af indgiftede 73 mandlige, 66 kvindelige, ialt 139.

Stamtavlen er udarbejdet paa Grundlag af Kirkebøger, Pantebøger, Skifteprotokoller o. a. og personlige Oplysninger. Hvor Oplysningerne er ufuldstændige, eller om der skulde være enkelte Fejl, skyldes det, at jeg ingen Svar har faaet paa Forespørgsler, eller at ingen har vidst Besked. De manglende Billeder af Børnene fra Lundsgaard existerer ikke.

Tak til Landsarkiverne i Viborg og Odense, Hr. Postmester Klitgaard og Hr. Lærer Rørsig, Hallund, for elskværdig og værdifuld Vejledning og Hjælp, og til alle, som har hjulpet til, at Stamtavlen kunde blive saa fuldstændig som muligt. — Og Tak til Hr. Grosserer Carl Mørck, Charlottenlund, for velvilligt Udlaan af det originale, sjældne Silhouetbillede til Reproduktion i Stamtavlen.

 

                          Vrejlev Præstegaard, 21. Marts 1937.

                                                                                                                J. J. Rubak.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.