Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Efterkommere af Fæstebonden KNUD STEPHENSEN i Djeld" af David Westergaard og St. Nyboe, 1934

David Stephansen Vestergaard (1875-1948) og Stephan Vestergaard Pedersen Nyboe (1875-1935) er forfattere til: "Efterkommere af Fæstebonden Knud Stephensen i Djeld - Bidrag til en Slægtshistorie". Bogen indledes med: 

FORORD

 

Forarbejderne til denne Bog har staaet paa i adkillige Aar. Indsamlingen og Bearbejdningen af Materialet er udført lejlighedsvis med mange Ophold, og Afslutningen udsat, til enhver Mulighed for at finde yderligere Oplysninger om Personer og Forhold var udnyttet. Dette turde nu ogsaa i alt væsentlig være opnaaet. Under Udarbejdelsen af Slægtsregistrene er ikke fulgt helt bestemte Regler, kun Mandslinierne efter Jens Stephensen Vestergaard er fuldstændig og udtømmende behandlet. Af Kvindernes Linier er gennemgaaende kun første og andet Led taget med. For disse Linier, samt for Djeldlinien — Efterkommere af Sognefoged Mads Pedersen Djeld og hans Søskende — vil det dog, for saa vidt de selv ønsker det, være let med denne Bog som Udgangspunkt at knytte Traadene videre til vore Dage.

En Tak til Hr. cand. mag. J. C. Hansen, Viborg, for Hjælp og Raad ved flere Lejligheder, navnlig ved Tilvejebringelsen af de i Bogen meddelte Afskrifter af Tingbøgerne, og en Tak til alle, der paa den ene eller anden Maade har ydet Bidrag til Bogen.

Dermed overgives da vort Samlerarbejde til Slægtens Medlemmer med Haabet om, at de vil tage imod det med de samme Følelser, ud af hvilke det er blevet til: Kærlighed til de fælles Minder og Ønsket om at bevare de gamles Navne og Virksomhed fra Glemsel.

 

          Jelling i August 1924.

DAVID WESTERGAARD.

og afsluttes med:

INDHOLD

 

Djeld
Slægten
Djeld-Linien
Sevel-Linien
Stephen Christensens Børn
Efterkommerne af Stephen Jensen Westergaard og Maren Nielsdatter i Sevel
Efterkommerne af Niels Christian Jensen og Else Madsdatter Moesgaard i Ryde Sogn
Efterkommerne af Christen Jensen og Maren Hansen Søndergaard i Trabjerg

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link